Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rečnik pojmova


Brza pretraga:  

Bankarski i finansijski pojmovi | Lizing pojmovi
FED - Sistem američkih centralnih banaka.
Fiksing sastanci - Sastanak Međubankarskog deviznog tržišta (MDT) koji organizuju ovlašćene banke i Narodna banka Srbije u skladu s Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta. Sastanak MDT-a održava se svakog radnog dana u 11.30 časova u obliku fiksing sastanka u elektronskoj formi.
Fiksna kamatna stopa - Kamatna stopa koja se propisuje odlukom.
Fiksni režim deviznog kursa - Valutna cena koju centralna banka veže za određenu vrednost tokom određenog vremena.
Filijala - je organizacioni deo banke bez statusa pravnog lica, koji obavlja poslove koje može obavljati banka u skladu sa Zakonom o bankama.
Filijala strane banke - je pravno lice koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije (afilijacija) i koje delatnost obavlja na teritoriji Republike Srbije pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju banke i druge finansijske organizacije.
Finansijska aktiva - Količina trenutno raspoloživog gotovog (novčanice i kovani novac) ili žiralnog (depozitnog) novca kojim neki privredni subjekt raspolaže, kao i ostala potraživanja od drugih ekonomskih subjekata.
Finansijski instrumenti - Element finansijskog sistema, čija je brojnost i raznolikost najočigledniji pokazatelj dostignutog stepena razvoja finansijskog tržišta. Dele se na finansijsku aktivu (finansijska potraživanja koja imaju vrednost koja se može dokazati - konvertibilne valute, depoziti, hartije od vrednosti) i ostale finansijske instrumente (zavisno od rizika poslovanja - finansijske garancije, kreditne linije, kreditna pisma).
Finansijski sektor - Finansijski sektor Srbije čine bankarski sektor, sektor hartija od vrednosti, sektor osiguranja, sektor lizinga, sektor dobrovoljnih penzijskih fondova i drugi sektori koji obavljaju srodne delatnosti.
Fiskalne kase - Trgovačka registar-kasa sa ugrađenom i zaključanom (tzv. fiskalnom) memorijom za smeštaj podataka o prometu prodajnog mesta. Otvara se po nalogu poreskih i ovlašćenih organa kontrole.
Fiskalni agent - Podrazumeva instituciju zemlje članice koja sa međunarodnom finansijskom institucijom obavlja sve poslove finansijskih transakcija (poslovi u vezi s uzimanjem i otplaćivanjem zajmova, transakcije u vezi s uplatom i povećanjem kapitala kod MFO). Narodna banka Srbije određena je za fiskalnog agenta za Srbiju i Crnu Goru kod MMF-a.
Fjučersi (engl. futures) - Visokostandardizovani terminski ugovori o kupoprodaji određene aktive (robe, deviza, instumenata finansijskog tržista) čija će se isporuka i plaćanje izvršiti u budućnosti.
Fluktuirajuća kamatna stopa - Kamatna stopa vezana za neku promenljivu kratkoročnu kamatnu stopu, npr. LIBOR, CPI indeks itd.
Fluktuirajući režim deviznog kursa - Valutna cena koja je određena ponudom i tražnjom na deviznom tržištu, sa malim ili nikakvim uplitanjem države.
Fond revolving kredita - Fond koji se formira povraćajem glavnica i kamata ranije odobrenih kredita i čija se sredstva ponovo koriste za iste namene i pod istim uslovima.
Forfeter - Finansijska organizacija koja se bavi forfeter aktivnostima i koja je u mogućnosti da, zbog dobrih poslovnih veza, dospele naplate potraživanja proizvođača - izvoznika refinansira na domaćem i stranom tržištu kapitala. Forfeter ostvaruje proviziju na obavljene poslove, a često refinansira operacije preko sekundarnog tržišta.
Forfeting - je kupovina trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju različitim prenosivim instrumentima (vučena menica, vlastita menica, akreditiv sa odloženim plaćanjem i sl.) koje uvoznik daje izvozniku.
Franšiza - Deo štete koji snosi osiguranik, na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.
Funds Flow - Tok izvora sredstava (finansijski tok), odnosno povećanje ili smanjenje bilansnih pozicija; objašnjava promenu neto obrtnog fonda i način rasporeda odnosne promene (upotrebljiv za prognozu likvidnosti).
Funkcionalna premija - Deo premije namenjen sprovođenju osnovne funkcije osiguranja. Sastoji se od tehničke premije, a može sadržati i doprinos za preventivu ako je uračunat u premiju osiguranja.