Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Narodna banka Srbije (NBS)


Uloga Narodne banke Srbije određena je Ustavom Srbije i Zakonom o Narodnoj banci Srbije koji je usvojen 2003. godine ("Službeni glasnk RS", br. 72/2003). Prema članu 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije je centralna banka Republike Srbije.

Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ona za cilj ima i očuvanje finansijske stabilnosti.

 

Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, vodi politiku kursa dinara, čuva devizne rezerve i upravlja njima, izdaje novčanice i kovani novac i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema.

 

Zakonom o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004) Narodnoj banci su proširene nadležnosti na nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja (davanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja i posredovanja).

 

Prema Zakonu, Narodna banka Srbije je u obavljanju svojih funkcija samostalna i nezavisna i ne traži niti prima uputstva od državnih organa i drugih lica. Na osnovu utvrđenih ciljeva ekonomske politike i ključnih makroekonomskih indikatora koje usvaja Narodna skupština, Narodna banka Srbije samostalno utvrđuje projekcije rasta monetarnih i kreditnih agregata i donosi mere monetarne i kreditne politike, koje će biti preduzete radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva. Guverner Narodne banke Srbije prisustvuje sednicama Vlade na kojima se razmatraju pitanja u vezi sa Narodnom bankom Srbije. Narodna banka Srbije daje mišljenje o određenim aktima koji se tiču budžeta, ekonomske i fiskalne politike, kao i nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije, uz saglasnost Vlade, određuje režim kursa dinara, s tim što samostalno vodi politiku kursa dinara.

 

Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada i izveštaj o monetarnoj politici, zatim, godišnji izveštaj o stanju u bankarskom i ukupnom finansijskom sistemu zemlje, kao i program monetarne politike za narednu godinu. Nepokretnosti i druga sredstva koja Narodna banka Srbije koristi u svojini su Republike Srbije. Za obaveze Narodne banke Srbije jemči Republika Srbija.

Narodna banka Srbije ima statut koji potvrđuje Narodna skupština Republike Srbije. Organi Narodne banke Srbije su: Monetarni odbor, guverner i Savet. Monetarni odbor utvrđuje monetarnu politiku. Čine ga guverner i viceguverneri. Guvernera bira Narodna skupština na period od pet godina. U njegovoj nadležnosti je sprovođenje odluka Monetarnog odbora i Saveta, organizacija i poslovanje Narodne banke Srbije, kao i pripremanje i donošenje akata iz nadležnosti Narodne banke Srbije. Savet ima predsednika i četiri člana koje bira Narodna skupština na period od pet godina. Savet, na predlog guvernera, između ostalog, usvaja i finansijski plan i godišnji račun Narodne banke Srbije.

 

Narodna banka Srbije ima tri do pet viceguvernera, koje, na predlog guvernera, bira Savet, takođe na period od pet godina. Narodna banka Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu. Ona može obrazovati filijale koje nemaju status pravnog lica, a njihova unutrašnja organizacija, delokrug i dužnosti određeni su Statutom Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije u svom sastavu ima specijalizovanu organizaciju, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider, čije se obaveze i odgovornosti određuju zakonom o Narodnoj banci Srbije i Statutom Narodne banke Srbije.

 

Najznačajniji poslovi iz nadležnosti Narodne banke Srbije su:

- utvrđivanje monetarne politike, regulisanje količine novca u opticaju, poslovi za Republiku Srbiju (odnosi se na kratkoročne kredite radi premošćavanja vremenske neusklađenosti između priticanja prihoda i izvršavanja rashoda budžeta RS), regulisanje visine i načina održavanja minimalne likvidnosti banaka, utvrđivanje politike kursa dinara i utvrđivanje iznosa stalnih i tekućih obaveznih rezervi zemlje potrebnih za održavanje likvidnosti u međunarodnim plaćanjima, poslovi obavljanja platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, kao i poslovi izdavanja novčanica i kovanog novca;

- poslovi iz oblasti kontrolne funkcije Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i drugih finansijskih organizacija. Ona može banci koja nije postupila shodno merama monetarne politike da izda nalog da otkloni utvrđenu nepravilnost u poslovanju, uz istovremeno izricanje jedne ili više mera, u zavisnosti od težine utvrđene nepravilnosti. Narodna banka Srbije propisuje minimum sadržaja revizije za banke i druge finansijke organizacije. U slučaju da izveštaj o reviziji nije u skladu sa standardima revizije, Narodna banka Srbije može da zahteva dostavljanje, u određenom roku, i novog izveštaja, koji će izraditi drugi ovlašćeni revizor.

Poslove iz delokruga Narodne banke Srbije obavljaju sledeći sektori, direkcije, filijale i Zavod:

 • Sektor za poslove monetarnog sistema i politike,
 • Sektor za devizne poslove,
 • Sektor za međunarodnu saradnju,
 • Sektor za kontrolu poslovanja banaka,
 • Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja,
 • Sektor za nadzor društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 • Sektor za platni sistem,
 • Nacionalni centar za platne kartice,
 • Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga i kontrolu tržišta nad obavljanjem tih usluga,
 • Direkcija za zakonodavno-pravne poslove,
 • Interna revizija,
 • Sektor za ekonomske analize i istraživanja,
 • Sektor za poslove trezora,
 • Računovodstvo i finansije,
 • Informaciona tehnologija,
 • Ljudski resursi,
 • Opšti poslovi,
 • Kancelarijsko poslovanje,
 • Direkcija za registre i prinudnu naplatu,
 • Narodna banka Srbije - Filijala u Beogradu,
 • Narodna banka Srbije - Filijala u Novom Sadu,
 • Narodna banka Srbije - Filijala u Nišu,
 • Narodna banka Srbije - Filijala u Kragujevcu,
 • Narodna banka Srbije - Filijala u Užicu,
 • Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.