Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ERSTE BANK

Stambeni kredit indeksiran u EUR

  Tip Kredita :

 • Stambeni krediti
Uporedi

Opšti uslovi

  Korisnici kredita :
 • Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji
  Starosna granica:
  - 23 godine pri podnošenju zahteva
  - 66 godina (70 godina uz solidarnog dužnika) pri dospeću poslednjeg anuiteta
  Radni odnos na neodređeno vreme, min. 6 meseci kod poslednjeg poslodavca ili status penzionera
  Isti uslovi važe i za solidarnog dužnika
  Valutna klauzula :
 • EUR
  Učešće :
 • 20 %
  Efektivna kamatna stopa :
 • 8.31 %
  Ostali opšti uslovi :
 • Minimalno učešće: EUR - Bez učešća maksimalni LTV = 77 / Sa učešćem (minimalno 20% učešća) maksimalni LTV = 80

  Kurs odobravanja / obračuna kredita (za EUR): Srednji NBS / srednji NBS
  Period uskladjivanja kursa (za EUR): Na dan dospeća anuiteta
  Namena :
 • Kupovina, izgradnja, stana, dela stana i stambene kuće, kupovina stambenog objekta u izgradnji, kupovina montažne kuće, refinansiranje stambenog kredita za kupovinu, izgradnju, dogradnju , rekonstrukciju i adaptaciju odobrenog u drugoj banci, kupovina građevinskog zemljišta, kupovinu stambenog prostora u izgradnji u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji između Erste Bank i investitora projekta u skladu sa Programom projektnog finansiranja Erste Bank.
  Iznos od :
 • 10 000,00 EUR
  Iznos do :
 • 250 000,00 EUR
  Rok otplate :
 • Od 60 do 360 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 6M Euribor + 5,60% za korisnike Erste paketa, odnosno 6M Euribor + 5,95% za klijente koji ne koriste Erste paket (6M Euribor + 7,00% ukoliko klijent prestane da prima zaradu preko Banke)
  Naknada za obradu kredita :
 • 1 %

Ostali uslovi

  Potrebna dokumentacija :
 • - Zahtev za odobrenje kredita
  - Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
  - Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i solidarnog dužnika
  - Fotokopija lične karte založnog dužnika ili statusna dokumentacija ako je zalogodavac pravno lice
  - Telefonski račun za poslednji mesec
  - Saglasnost - zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i solidarnog dužnika

  Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci:

  - Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list i administrativna zabrana podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).
  - Za klijente sa budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (sem zaposlenih kod poslodavca koji se finansira iz budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenetom zaradom).
  - Za korisnike sredstava penzionog fonda:

  Za klijente sa prenetom penzijom –– penzioni čekovi za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).
  Za klijente sa budućim prenosom penzije - penzioni čekovi za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i solidarnog dužnika (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).


  - Saglasnost supružnika podnosioca zahteva za konstituisanje hipoteke
  - Saglasnost supružnika založnog dužnika za konstituisanje hipoteke
  - Dokaz o vlasništvu na objektu koji je predmet hipoteke ( ZKUL, List nepokretnosti, Tapiju )
  - Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste - ovlašćenih procenitelja Erste Bank a.d. Novi Sad
  - Dokaz o vlasništvu na nekretnini (zemljištu)
  - Izvod iz zemljišnih knjiga ili
  - Izvod iz lista nepokretnosti
  - Tapija ( uz tapiju dostaviti i izvod iz intabulacionog protokola za tu nepokretnost )

  Za kupovinu stambenog prostora:

  - Predugovor ili ugovor o kupoprodaji


  Za izgradnju i dogradnju stambenog prostora:

  - Pravosnažno Rešenje o odobrenju za gradnju/dogradnju
  - Potvrda o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova odnosno Lokacijska dozvola ukoliko je - Građevinska dozvola izdata posle 10. 10. 2009. god
  - Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica sa licencom Inženjerske komore Srbije ili preduzeća koje je registovano za tu vrstu delatnosti (Izvod APR)-
  - Ugovor o izvođenju radova i/ili profaktura/e (potrebno je da u Ugovoru ili uz njega bude priložena i specifikacija radova)


  Za rekonstrukciju i adaptaciju stambenog prostora:

  - Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta koji izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole
  - Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica sa licencom Inženjerske komore Srbije ili preduzeća koje je registovano za tu vrstu delatnosti (Izvod APR) –
  - Ugovor o izvođenju radova i/ili profaktura/e (potrebno je da u Ugovoru ili uz njega bude priložena i specifikacija radova)


  Dokumentacija – kada je predmet obezbeđenja objekat u izgradnji (80% izgrađen) i završen a neuknjižen objekat ( uslovno osiguranje) :

  - Kopija odobrenja o izgradnji koja glasi na investitora sa potvrdom o pravosnažnosti
  - Izvod iz zemljišne knjige ili lista nepokretnosti ili tapija za parcelu na kojoj će se graditi objekat u izgradnji sa potvrdom iz intabulacione knjige da na navedenoj parceli nema tereta,
  - Nalaz veštaka građevinske struke kojim se potvrđuje da je objekat završen i useljiv i da ne
  odstupa od građevinske dozvole u meri u kojoj bi to moglo dovesti do rušenja dela ili celog
  objekta (sa izjašnjenjem o stepenu završenosti u procentima – minimum 80 %, završenosti)
  - Dokaz o vanknjižnom vlasništvu na fizički završenom “ objektu u izgradnji “ (pravosnažno ostavinsko rešenje, kupoprodajni ugovor, ugovor o otkupu stana od države) ,
  - U situaciji kad odobrenje za izgradnju ne glasi na vanknjižnog vlasnika, potrebno je dostaviti dokaz o postojanju pravnog sleda između poslednjeg vanknjižnog vlasnika (koji se javlja kao prodavac) i lica na koje glasi odobrenje za izgradnju,
  - U situaciji kada lice na koje glasi odobrenje za izgradnju nije korisnik zemljišta, potrebno je dostaviti dokaz o postojanju pravnog sleda između investitora i korisnika zemljišta
  - Najnovije rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkog lica za hipotekovanu nepokretnost ( za završene a neuknjižene objekte u izgradnji)
  - Upotrebna dozvola nije neophodna


  Za objekte iz postupka legalizacije:

  - Građevinsku i Upotrebnu dozvolu izdate u postupku legalizacije za objekte (odnosno stanove u okviru objekata) čija je izgradnja započeta bez neophodnih dozvola, a isti su upisani u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišne knjige, sa i bez zabeležbe da Republika Srbija ne garantuje za stabilnost i sigurnost objekta, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju odnosno građevinska dozvola

  - Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje; Zakon o planiranju i izgradnji od 03.09.2009. godine


  Za Projektno finansiranje:

  - Saglasnost supružnika založnog dužnika za konstituisanje hipoteke ako je zalogodavac fizičko lice, a kada je zalogodavac pravno lice Odluka organa upravljanja
  - Saglasnost supružnika podnosioca zahteva za konstituisanje hipoteke
  - Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja Erste Bank a.d. Novi Sad.
  Overena fotokopija pravosnažnog odobrenja za izgradnju ( u slučaju kada zalaže nekretninu koja je predmet izgradnje)
  - Dokumentacija sa Portala za odgovarajućeg investitora – Banka obezbeđuje dokumentaciju iz svoje arhive


  Dokumentacija za zaključenje ugovora o kreditu i plasiranje sredstava

  - Overen ugovor o kupoprodaji nepokretnosti ( kod kredita za kupovinu stambenog prostora)
  - Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke
  - Polisa osiguranja života vinkulirana u korist Banke - opciono
  - Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
  - Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti
  - Overena Založna izjava polise mešovitog životnog osiguranja ( ako je kolateral polisa mešovitog životnog osiguranja )
  - Potvrda APR-a o primljenom zahtevu za upis zaloge Polise ( ako je kolateral polisa mešovitog životnog osiguranja )
  - Upisana zaloga Polise ( ako je kolateral polisa mešovitog životnog osiguranja )
  - Za objekte u izgradnji, odnosno za montažnu kuću i Rešenje o upisanoj hipoteci I reda na nepokretnosti
  - Za projektno finansiranje i Rešenje o upisanoj hipoteci na nepokretnost


  Dokumentacija nakon isplate kredita

  - Faktura (kod kredita za adaptaciju, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju objekta)
  - Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke nakon isplate kredita odnosno nakon isporuke i montiranja montažne kuće. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja Erste Bank a.d. Novi Sad
  - Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke


  Napomene:

  - finansiranje troškova u vezi sa odobravanjem kredita može se vršiti iz kredita
  - plasiranje sredstava kod kredita za izgradnju, dogradnju, adaptaciju i rekonstrukciju je moguće izvršiti 70% na tekući račun izvođača radova i 30% na tekući račun korisnika
  Ostalo :
 • Uslov za prevremenu delimičnu otplatu kredita: Iznos za otplatu ne može biti manji od zbira tri anuiteta
  Obaveza prenosa zarade/penzije: Obavezno
  Maksimalno opterećenje zarade/penzije: U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom
  Maksimalni broj godina klijenta: 66 odnosno 70 ukoliko je kredit sa solidarnim dužnikom
  Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kredita: Postoji mogućnost zamene. Troškovi koje korisnik kredita ima prilikom zamene sredstava obezbeđenja su sledeći: izdavanje novog izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene nepokretnosti, izdavanje nove polise osiguranja nepokretnosti, overa Založnih izjava, upis hipoteke u nadležnom registru nepokretnosti, brisanje prvobitno uspostavljene hipoteke iz nadležnog registra nepokretnosti
   

  Tabela pokrića kredita polisom mešovitog (štednog) osiguranja:

   Klijenti sa zaradom:

  Osigurana suma u minimalnom iznosu od visine odobrenog kredita

  Do 60.000rsd

  30%

  Preko 60.000rsd

  20%

   

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Ne
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Da
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Da
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • - hipoteka na nepokretnost
  - blanko menica
  - vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke zaključena preko Banke
  - vinkulirana ili založena polisa osiguranja života u korist Banke, zaključena preko Banke u skladu sa tabelom pokrića osiguranja


  A – uz obavezno riziko životno osiguranje vinkulirano u korist Banke za ceo period trajanja kredita (zaključeno preko Banke) u zavisnosti od visine zarade i LTV ratia, prema sledećoj tabeli pokrića osiguranja

  Tabela pokrića kredita polisom riziko osiguranja:

  Klijenti sa zaradom: LTV ratio Pokriće riziko osiguranjem od visine odobrenog kredita

  Do 60.000rsd 51 do 80 100%
  Do 60.000rsd =< 50 70%
  Preko 60.000rsd 51 do 80 70%
  Preko 60.000rsd =< 50 50%

  B – uz jednokratnu uplatu 5% iznosa kredita na ime premije polise mešovitog životnog osiguranja kod Wiener Städtische osiguranja i zalogu u korist Banke za ceo period trajanja kredita.

  C - sa redovnim (mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim, godišnjim) uplatama premije polise mešovitog životnog osiguranja kod Wiener Städtische osiguranja pri čemu je osigurana suma definisana u zavisnosti.

Aplikacija za internet kredit