Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ERSTE BANK

Dinarski gotovinski kredit za refinansiranje

  Tip Kredita :

 • Krediti za refinansiranje
Uporedi

Opšti uslovi

  Ostali opšti uslovi :
 • Napomena: Kamatna stopa se obračunava po proporcionalnoj metodi

  Svaki od dodatnih proizvoda, u iznosu navedenom u tabeli Dodatni proizvodi, smanjuje iznos kamatne stope koja se primenjuje na kredit.
  Kod kredita sa administrativnom kamatnom stopom diskont se računa tako što se od visine nominalne kamatne stope oduzme procenat diskonta.
  Kod kredita sa kompozitnom kamatnom stopom, procenat diskonta se oduzima od zbira fiksnog i promenljivog dela kamate.

  Dodatni proizvodi - Procenat diskonta
  kreditna kartica - 1,00
  dozvoljeni minus - 0,90
  NetBanking - 0,10
  NovoMob - 0,05
  Namena :
 • Refinansiranje obaveza kod drugih banaka po: svim vrstama odobrenih kredita, duga po kreditnim karticama, dozvoljenih prekoračenja i obaveza po lizing ugovorima. Isplata gotovine uz dodatne uslove
  Iznos od :
 • 50 000,00 RSD
  Iznos do :
 • 2 500 000,00 RSD
  Rok otplate :
 • Do 72 meseci
  Nominalna kamatna stopa :
 • 29.95 %
 • Fiksna kamata prve 2 godine

  Klijenti
  do 200.000 RSD: 22.20%
  200.000-400.000 RSD: 21.70%
  preko 400.000 RSD: 21.50%

  Neklijenti: 29.95%

  Visina kamatne stope nakon 2 godine

  Klijenti
  do 200.000 RSD: 9.30% + 3M Belibor
  200.000-400.000 RSD: 8.75% + 3M Belibor
  preko 400.000 RSD: 8.55% + 3M Belibor

Ostali uslovi

  Potrebna dokumentacija :
 • - Zahtev za odobrenje kredita
  - Ugovori o kreditima koji su odobreni u drugim bankama
  - Potvrda o stanju duga kod druge banke
  - Fotokopija lične karte podnosioca zahteva i žiranta
  - Telefonski račun za poslednji mesec
  - Saglasnost - zahtev za izveštaj Kreditnog biroa podnosioca zahteva i žiranta
  - Ukoliko je garant preduzentik / pravno lice – potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je definisana u Opštim odredbama Kataloga proizvoda Sektora za poslove sa stanovništvom

  Dokumentacija u zavisnosti od statusa klijenta u banci:

  - Za klijente sa prenetom zaradom - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta. (ukoliko je klijentu na tekući račun u Erste banci usmereno manje od 3 cela mesečna primanja Banka može tražiti i izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci kao dodatnu dokumentaciju u skladu sa opštim pravilima odobravanja kredita).
  - Za klijente sa budućim prenosom zarade - Potvrda o zaposlenju i visini primanja, neto obračunski list, izvod sa tekućeg računa iz druge banke u poslednjih 6 meseci i administrativna zabrana podnosioca zahteva i žiranta (sem zaposlenih kod poslodavca koji se finansira iz budžeta za kojeg je potrebna dokumentacija kao za klijenta sa prenetom zaradom).
  - Za korisnike sredstava penzionog fonda:

  - Za klijente sa prenetom penzijom – penzioni čekovi za poslednja tri meseca podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB).

  - Za klijente sa budućim prenosom penzije:
  Klijenti bez obaveza u banci u kojoj trenutno prima penziju – penzioni čekovi za poslednja tri meseca i overeno ovlašćenje za prenos penzije na račun otvoren u Erste banci podnosioca zahteva i žiranta (klijent ne treba da overava Potvrdu o zaposlenju i visini primanja u PIO, popunjava se samo Zahtev za kredit/karticu i Saglasnost za izveštaj KB)
  Klijenti sa obavezama u banci u kojoj trenutno prima penziju – Zahtev za donošenje rešenja o administrativnoj zabrani AZ 1 , Rešenje o administrativnoj zabrani AZ 2 izdate i overene od strane PIO, poslednji penzioni ček i Uverenje o tromesečnom proseku penzije podnosioca zahteva i žiranta

  U slučaju da je sredstvo obezbeđenja hipoteka:

  - Saglasnost supružnika založnog dužnika za konstituisanje hipoteke
  - Procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlašćeni procenitelj mora biti sa liste ovlašćenih procenitelja Erste Bank a.d. Novi Sad
  - Dokaz o vlasništvu na nekretnini (zemljištu): Izvod iz zemljišnih knjiga ili Izvod iz lista nepokretnosti, Tapija (uz tapiju dostaviti i izvod iz intabulacionog protokola za tu nepokretnost)
  - Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na građevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke
  - Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
  - Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti

  Napomena:

  Ukoliko klijent u roku od 45 dana, od dana plasiranja kredita, ne prenese zaradu/penziju na račun u Banci, primenjuje se kamatna stopa definisana za slučaj da klijent ne ispuni obavezu prenosa zarade/penzije i u obavezi je da obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja.
  Ostalo :
 • Obaveza prenosa zarade/penzije: Obavezno
  Maksimalno opterećenje zarade/penzije: U skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta koja je definisana opštim odredbama Kataloga proizvoda sektora poslova sa stanovništvom
  Maksimalni broj godina klijenta: 70 u momentu dospeća poslednjeg anuiteta. Za klijente koji navršavaju 66 godina ili više pre dospeća poslednjeg anuiteta, potreban je jedan dodatni žirant.

Sredstva obezbeđenja

 • Jemci : Da
 • Hipoteka : Da
 • Menica : Da
 • Zaloga : Ne
 • Polisa osiguranja : Ne
 • Administrativna zabrana : Ne
  Opis :
 • - Blanko menica
  - Žirant ili hipoteka žirant ili hipoteka (I reda u korist Banke; Maksimalni LTV =77 )
  Mogućnost zamene instrumenata obezbeđenja u toku otplate kredita: Postoji mogućnost zamene

Aplikacija za internet kredit