Bankar i po
Bankar i po

FAQs

Tekući računi


Najčešće postavljana pitanja vezana za:

 


1. Šta građani treba da znaju kad se odluče da otvore tekući račun?


Građani treba da znaju da, uprkos zakonski propisanim uslovima, postoji velika raznolikost u pogledu procedure, kriterijuma i uslova na osnovu kojih se vrši otvaranje tekućih računa, jer ih svaka banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom, definiše na drugačiji način. Generalno, tekući računi se mogu otvoriti kod banke po osnovu redovnog mesečnog priliva i po osnovu vanrednih priliva.
na vrh2. Kako se može otvoriti tekući račun na osnovu redovnog mesečnog priliva?


  1. Kolektivno, na osnovu potpisanog ugovora o isplati ličnih primanja radnika
između preduzeća u kome zaposleni radi i banke;
  2. Individualno, na osnovu zahteva za pojedinačno zaključivanje ugovora o
tekućem radu i na osnovu potvrde o stalnom radnom odnosu i visini prosečne zarade u poslednja tri meseca, ili na osnovu polaganja menice;
  3. Po osnovu oročenog dinarskog depozita koji služi kao sredstvo za
obezbeđenje po ugovoru o tekućem računu, odnosno za pokriće eventualnog nedozvoljenog salda na partiji tekućeg računa;
  4. Po osnovu deviznog depozita, čiju visinu, prema svojoj poslovnoj politici,
određuje banka i koji služi kao sredstvo za obezbeđenje po ugovoru o tekućem računu;
  5. Penzionerima, na osnovu fotokopije rešenja o penziji ili poslednjeg
penzijskog čeka;
  6. Preduzetnicima, na osnovu rešenja o posedovanju radnje i potvrde
nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza i drugih obaveza.

na vrh3. Kako se može otvariti tekući račun na osnovu vanrednih priliva?


  1. Po osnovu autorskih prava,
  2. Po osnovu patenata i tehničkih unapređenja,
  3. Po osnovu honorarnog, odnosno dopunskog rada po ugovoru o delu,
  4. Po osnovu imovine i imovinskih prava,
  5. Po osnovu ostvarenog prava na primanja koja imaju socijalni karakter,
poput dečijih dodataka, roditeljskih dodataka, invalidnina i ostalih naknada,
  6. Po osnovu stipendija, studentskih kredita i zarada preko omladinskih
zadruga – studentima i maloletnim licima.
na vrh4. Koje su zakonske obaveze banaka?


Prilikom otvaranja tekućih računa, banka izdaje čekovnu karticu i dužna je da sve vlasnike tekućih računa redovno mesečno izveštava, putem štampanih izvoda, o stanju i prometu na njihovom računu na ugovoreni način.
na vrh5. Koje su druge obaveze banaka?


Usluge otvaranja i vođenja računa banke naplaćuju ili ne naplaćuju, u zavisnosti od sopstvene poslovne politike. Kamata po tekućim računima građana takođe se utvrđuje poslovnom politikom banke, s tim što je neke banke ne obračunavaju.
na vrh6. Koje su prednosti koje građanima donosi posedovanje tekućeg računa?


  1. Bezgotovinsko plaćanje čekovima banke,
  2. Bezgotovinsko plaćanje platnim karticama,
  3. Mogućnost dobijanja kredita – potrošačkih, stambenih, gotovinskih...
  4. Mogućnost plaćanja putem trajnog naloga stalnih mesečnih rashoda –
infostana, struje, telefona...
  5. Mogućnost da drugo lice koristi sredstva sa tekućeg računa putem
ovlašćenja.
na vrh7. O čemu građani treba da se informišu u banci?


  1. Koji su uslovi za otvaranje tekućih računa – da imaju redovni ili vanredni
priliv,
  2. Koliki su troškovi otvaranja i vođenja tekućeg računa, i to pre svega: -
jednokratni troškovi otvaranja računa, - mesečni troškovi vođenja računa, - troškovi izdavanja čekova, - troškovi u vezi sa dostavljanjem izvoda o stanju na računu, - kolika je kamata po tekućim računima, - koliko je dozvoljeno prekoračenje, odnosno kolika se kamata naplaćuje na odobreni minus, a kolika na nedozvoljeno prekoračenje na računu, - koliko se čekova može dobiti mesečno i od čega to zavisi – stanja na tekućem računu, broja nerealizovanih čekova i sl.,
  3. Da li banka odobrava gotovinske, potrošačke i hipotekarne kredite i koji su
uslovi za njihovo dobijanje,
  4. Koje platne kartice banka izdaje (VISA, MASTER, DINACARD) i koliki su
troškovi vezani za njihovo korišćenje i izdavanje,
  5. Koliki je iznos gotovine koji se može dnevno podići na šalteru banke (dinari
ili devize) i koliko to košta,
  6. Koliko banka ima bankomata i koji se maksimalan iznos može odjedanput
podići.
na vrh8. Za koju banku da se odlučite?


Kao što ne postoje dva identična čoveka, tako ne postoje ni dve banke koje nude komplet svojih usluga pod istim uslovima. Za koju ćete se banku odlučiti – zavisi pre svega od vaših ličnih preferencija. Zbog toga, zavisno od svojih potreba, kada otvarate tekući račun razmislite i o sledećim aspektima:

  1. Raširenosti poslovne mreže, odnosno broju i rasprostranjenosti filijala i
ekspozitura banke,
  2. Broju (lepezi usluga), kvalitetu (visok, osrednji, loš), troškovima (skupo,
jeftino) i načinu obezbeđenja usluga (samo mreža filijala ili i bankomata i Internet),
  3. Bonitetu banke (vlasničkoj strukturi, iskustvu u bankarstvu),
  4. Uslugama koje su vama potrebne (nije, na primer, svakom građaninu
potrebno Internet bankarstvo ili hipotekarni kredit, ali mnogi žele filijalu svoje banke iza ugla).
na vrh