Bankar i po
Bankar i po

FAQs

Lizing


Najčešće postavljana pitanja vezana za:1. Koji je smisao finansijskog lizinga?


Smisao lizinga odslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: "Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi."

Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme, naročito u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora, a pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate. Na teritoriji Srbije finansijski lizing pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu.

Kod operativnog lizinga, nakon isteka perioda lizinga, korisnik vraća predmet lizinga davaocu lizinga.

Razlike između finansijskog i operativnog lizinga sastoje se pre svega u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine, a operativni finansiranje korišćenja predmeta lizinga i što kod finansijskog lizinga postoji imovinski rizik, odnosno rizik propasti ili oštećenja predmeta lizinga, koji snosi korisnik lizinga, dok je kod operativnog taj rizik na davaocu lizinga.
na vrh


2. Koje prednosti lizinga predočava NBS?


1. Finansijski razlozi – nije svako preduzeće ili pojedinac u mogućnosti da kupi opremu neophodnu za pokretanje, proširenje ili modernizaciju sopstvenog poslovanja. Ne raspolaže svako preduzeće adekvatnim sredstvima koje bi moglo da ponudi kao obezbeđenje za bankarske kredite;
2. Jednostavnija procedura – Primaocu lizinga uglavnom ne trebaju žiranti (samo ponekad se od primaoca lizinga traže i žiranti). Davaoci lizinga lakše dolaze do državine predmeta lizinga u slučaju nesolidnosti primaoca lizinga;
3. Bolji uslovi od kreditnih – Primalac lizinga oslobađa se obaveze plaćanja poreza na promet usluga, pa lizing postaje konkurentniji od kredita;
4. Ekonomičnosti i pogodnosti – Preduzeće ili pojedinac plaćaju lizing naknade iz profita ostvarenog po osnovu korišćenja predmeta lizinga.
na vrh


3. Šta je finansijski lizing?


1. Finansiranjem kroz formu lizinga korisnik ne ulaže sopstvena sredstva u nabavku predmeta, već investira u svoje redovno poslovanje, što mu omogućuje otplatu mesečnih lizing rata;
2. Rate lizinga se otplaćuju mesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta lizinga;
3. Lizing rate su fiksne i služe kao osnovica za jasnu kalkulaciju troškova, što je veoma važno za preduzeće, a i za fizičko lice;
4. Finansijski lizing obuhvata najčešće i finansiranje sa minimalnim učešćem od 10% za putničke automobile, 25% za lako teretno vozilo i 20% za teško teretno vozilo, sa maksimalnim rokom otplate do 60 meseci;

Pored uplate učešća, uslov za ulazak u sistem lizinga je pozitivna ocena boniteta lica koje je podnelo zahtev za odobrenje lizinga.

Za vreme trajanja ugovora o finansijskom lizingu predmet ugovora je vlasništvo lizing kuće, za razliku od slučaja kada se nešto kupi na kredit.
Pravo vlasništva se prenosi na korisnika po isplati poslednje rate, a amortizacija predmeta lizinga vodi se u poslovnim knjigama primaoca lizinga.

na vrh


4. Koji su najčešći minimalni uslovi koji moraju biti ispunjeni za dobijanje automobila?


• najmanje tri godine radnog staža, a minimum šest meseci na trenutnom poslu;
• prijava na adresi stanovanja najmanje godinu dana;
• podnosilac zahteva i žiranti ne mogu biti iz iste firme, ni bračni drugovi;
• podnosilac zahteva ne može biti mlađi od 23 godine, niti stariji od 65 godina u   trenutku kad bude isticala poslednja rata za otplatu kredita;
• neto zarada podnosioca kredita i žiranata ne može biti manja od oko 12.000   dinara, a rata kredita može biti u visini jedne polovine ličnog dohotka.
na vrh


5. Koje troškove ima korisnik lizinga pri sklapanju ugovora?


• troškovi odobrenja ugovora u visini od 1 do 2% vrednosti predmeta lizinga,
• porez na promet proizvoda na putnički automobil 10 dana nakon potpisivanja   ugovora, odnosno nakon ispostavljanja fakture,
• sudska taksa za zapisnik o utvrđivanju prava na preuzimanje pokretne stvari u   državinu,
• troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila,
• troškovi obaveznog osiguranja vozila,
• troškovi kasko osiguranja vozila,
• ugradnja atestiranog alarma u vozilo (ukoliko nije ugrađen),
• opremanje vozila protivpožarnim aparatom.

U slučaju stečaja primaoca lizinga, davalac ima pravo na izdvajanje predmeta lizinga (izlučno pravo) iz stečajne mase primaoca lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.
na vrh


6. Koje su obaveze primaoca lizinga?


Ako primalac lizinga ne ispuni obavezu plaćanja lizing naknade o dospelosti u skladu sa ugovorom i davaocu lizinga ne preda dobrovoljno predmet lizinga, davalac lizinga može sudu podneti zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga ili lica u čijoj se državini predmet lizinga nalazi i predaji tog predmeta davaocu lizinga u državinu. Uz zahtev se podnosi zapisnik o sporazumu ugovornih strana.

Sud je obavezan da o zahtevu davaoca lizinga odluči u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Postupak oduzimanja predmeta lizinga sprovodi se u roku od tri dana od dana donošenja rešenja.
na vrh


7. Šta treba da sadrži ugovor o lizingu?


NBS naglašava šta treba da sadrži ugovor o lizingu:

• precizno određenje predmeta lizinga,
• iznos naknade koju plaća primalac lizinga, kao i eventualne klauzule –devizna,   rast cena na malo...
• iznos pojedinih rata naknade, njihov broj i vreme plaćanja,
• rok na koji je ugovor zaključen,
• mesto, vreme i način isporuke predmeta lizinga,
• rizike od kojih treba da se osigura predmet lizinga,
• način prestanka ugovora, opciju kupovine ili produženja lizinga i uz koju cenu,
• troškove,
• transport predmeta lizinga, njegovu montažu, tekuće održavanje, i
• druge elemente o kojima ugovorne strane postignu saglasnost.
na vrh


8.  Šta čini osnovicu za obračun sredstava rezerve?
Osnovicu za obračun sredstava rezerve čini knjigovodstveno stanje obaveza po kreditima, drugim pozajmicama i dopunskim uplatama iz inostranstva koje je davalac lizinga koristio, odnosno primio počev od 10. 12. 2005. godine. U osnovicu za obračun sredstava rezerve uključuju se sve obaveze davaoca lizinga po tim kreditima, drugim pozajmicama i dopunskim uplatama iz inostranstva, uključujući i obaveze po osnovu kamata.
Osnovica za obračun sredstava rezerve se iskazuje u EUR ili USD, prema valuti u kojoj su krediti, druge pozajmice i dopunske uplate iz inostranstva korišćeni, odnosno primljeni. Ukoliko su krediti, druge pozajmice i dopunske uplate iz inostranstva korišćeni, odnosno primljeni u drugim valutama, ove valute se preračunavaju u EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa tih valuta koji je važio poslednjeg dana u mesecu.
na vrh


9.  Kada se vrši obračun i izdvajanje sredstava rezerve?


Obračun sredstava rezerve vrši se svakog 9. u mesecu prema knjigovodstvenom stanju osnovice za obračun poslednjeg dana u prethodnom mesecu. Obračunata sredstva važe za obračunski period od 10. u tekućem mesecu do 9. u narednom mesecu. Davalac lizinga je dužan da u obračunskom periodu na posebnom računu otvorenom kod banke drži iznos koji nije manji od obračunatih sredstava za taj obračunski period.
Obaveštavanje Narodne banke Srbije o obavezi držanja sredstava rezerve
Davalac lizinga je dužan da do 15. u tekućem mesecu Narodnoj banci Srbije dostavi važeći obračun sredstava rezerve, kao i dokaz o tome da sredstva rezerve drži na posebnom računu otvorenom kod banke, koji je overen od strane banke.
Obrazac za obračun sredstava rezerve nije propisan.
Davalac lizinga koji, shodno odredbama Odluke, nije u obavezi da drži sredstva rezerve treba da dostavi Narodnoj banci Srbije obaveštenje o tome.
Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora ("Sl. glasnik RS" br. 4/2006) i
Odluka o dopunama Odluke o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora ("Službeni glasnik RS" br. 64/2006).
na vrh


10.  Kako se ocenjuje ispunjenost uslova minimalne nabavne vrednosti predmeta lizinga od 2.000 EUR?


Ispunjenost uslova u pogledu minimalne nabavne vrednosti predmeta lizinga u iznosu od 2.000 EUR određuje se na osnovu nabavne vrednosti predmeta lizinga iz jednog ugovora o finansijskom lizingu, bez obzira na to da li je predmet tog ugovora jedna ili više pokretnih nepotrošnih stvari.
na vrh


11.  Na koga se odnosi ograničenje u pogledu minimalnog učešća i maksimalne zaduženosti?


Ograničenje u pogledu minimalnog učešća i maksimalne zaduženosti, propisano Odlukom, odnosi se isključivo na fizička lica, pri čemu se pod fizičkim licima ne smatraju preduzetnici i poljoprivrednici u slučaju kada predmet lizinga služi za obavljanje njihove osnovne delatnosti.
Fizička lica su dužna da u slučaju ugovora o finansijskom lizingu zaključenih na rok do deset godina uplate učešće u iznosu koji ne može biti manji od 20% iznosa bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga (cena sa PDV-om – cena koja važi ukoliko kupujete predmet za gotovinu).
Kreditna zaduženost fizičkih lica kod istih ugovora ne može biti veća od 30% redovnih prihoda tog lica, tj. zbir svih kreditnih obaveza (uključujući i jemstva) i obaveza po lizingu ne može da pređe 30% redovnih prihoda fizičkog lica. Podaci o zaduženosti pribavljaju se iz Kreditnog biroa.
Davaoci lizinga svojom poslovnom politikom određuju način i metodologiju procene kreditne sposobnosti primalaca lizinga koji se ne smatraju fizičkim licima u navedenom smislu.
na vrh


12. Šta predstavlja efektivna stopa lizing naknade?Efektivna stopa lizing naknade (ELIN) predstavlja ukupnu cenu finansiranja, koja, pored kamate, uključuje i sve druge troškove vezane za zaključenje ugovora o lizingu.
Metodologija obračuna ELIN propisana je Odlukom i uputstvom za primenu te odluke, što obezbeđuje jednoobraznost prilikom njenog izračunavanja i omogućuje uporedivost ove stope između različitih davalaca finansijskog lizinga, kao i uporedivost sa efektivnom kamatnom stopom koju iskazuju banke. U obračun ELIN ulaze samo oni troškovi koji nastaju zaključenjem ugovora o finansijskom lizingu koje primalac lizinga uplaćuje na račun davaoca lizinga.
na vrh


13.Primer lizinga:

 
Cena u dinarima
(1EUR – 72,00 dinara)
OSNOVNA CENA AUTOMOBILA
687.600,00 
CARINA 
129.799,44
POREZ NA PROMET
163.479,60
CENA SA CARINOM I POREZOM NA PROMET 
980.879,04
UČEŠĆE 25%
245.219,76
RAZLIKA ZA OTPLATE
735.659,28
KAMATNA STOPA 
12% 
ROK OTPLATE 
60 meseci 
RATA KREDITA 
16.364,16
TROŠKOVI:
Naknada 1%
Osiguranje kredita 3%
Kasko osiguranje 3%
58.852,80
7.356,24
22.069,44
29.426,40
UKUPNA UPLATA U GOTOVINI
(učešće+ troškovi)
304.072,56
UKUPNA UPLATA NA RATE 
981.860,40
UPLATA NA KRAJU
(porez na prenos 5%) 
817,92 
KUPOVINA ZA GOTOVINU
980.879,04
KUPOVINA NA LIZING
1.286.750,88
CENA LIZINGA  
305.871,84


na vrh