Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Obrasci - BANCA INTESA


E-banking primer popunjene pristupnice E-banking pristupnica
E-banking ugovor E-banking uputstvo za popunjavanje pristupnice
Generalno ovlašćenje za otvaranje deviznog računa (domaća pravna lica) Generalno ovlašćenje za otvaranje deviznog računa (strana pravna lica)
Generalno ovlašćenje Instrukcije za naplatu u CHF
Instrukcije za izradu biznis plana Instrukcije za naplatu u EUR
Instrukcije za naplatu u USD Izjava dužnika odnosno korisnika kredita
Karton deponovanih potpisa za devizni račun za domaća pravna lica Karton deponovanih potpisa za devizni račun za strana pravna lica
Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga Karton deponovanih potpisa Banca Intesa
Lista potrebne dokumentacije Nalog za plaćanje
Nalog za otvaranje akreditiva Obnova certifikata-uputstvo za instalaciju
Obrazac zahteva za obrtni kapital Odluka nadležnog organa korisnika kredita o zaduženju u inostranstvu
Opis slogova elektronskog izvoda i naloga Opšti uslovi poslovanja E-banking
Opšti uslovi poslovanja za rad sa malim biznisom Opšti uslovi poslovanja za rad sa stanovništvom
Ovlašćenje za berzanskog posrednika Ovlašćenje za e-mail i voice
Ovlašćenje za faksimil za strana pravna lica Ovlašćenje za FX i WEB
Podešavanje SMIN konekcije Prijava za osiguranje naplate
Projekcija novčanog toka u korišćenju kredita Projekcija novčanog toka u periodu koriscenja dugorocnog kredita
Projekcija novčanog toka za period od nastanka do potpunog izmirenja potraživanja - upitnik Specifikacija plug-in-ova za uvoz i izvoz
Tarifa naknada za usluge Ugovor o eskontu menica
Ugovor o otvaranju i vođenje računa Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa za domaća pravna lica
Ugovor o otvaranju i vođenju namenskog deviznog računa za kupovinu obveznica Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa stranog pravnog lica
Ugovor o vođenju hartija od vrednosti Upitnik o dužniku
Upitnik o dužniku za dugoročni kredit Upitnik o podnosiocu kreditnog zahteva
Upitnik o podnosiocu zahteva za mala i srednja preduzeća Zahtev otvaranje deviznog računa
Zahtev za akreditiv Zahtev za devizni kredit
Zahtev za dugoročni kredit
Zahtev za eskont menica
Zahtev za gašenje nerezidentnog racuna Zahtev za izdavanje garancije
Zahtev za kredit za mala i srednja preduzeća Zahtev za kupovinu deviza
Zahtev za odobravanje pozajmice za mala i srednja preduzeća Zahtev za otvaranje deviznog racuna
Zahtev za otvaranje namenskog deviznog računa za kupovinu obveznica Zahtev za otvaranje nerezidentnog računa
Zahtev za otvaranje računa u dinarima Zahtev za prodaju deviza
Zahtev za realizacijom čeka Zaštita u poslovanju preko e-banking sistema

Vratite se na download sekciju za sve banke