Bankar i po
Bankar i po

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Članci

Mala škola investiranja - analiza bilansa stanja

 • Bilans stanja kao deo ukupnog finansijskog izveštaja jedne kompanije otkriva nam stanje sredstava, obaveza i sopstvenog kapitala. Bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima čine celinu na kojoj se zasniva rad analitičara poznatih brokerskih kuća i investicionih fondova. Ukoliko želite da se bavite investiranjem neophodno je da poznajete osnovne stavke bilansa stanja i da znate kako da ih tumačite i uporedite sa sličnim kompanijama u sektoru.

  Kako izgleda bilans stanja?
  Bilans stanja podeljen je na dva dela koja u svakom trenutku moraju biti u ravnoteži. Ova ravnoteža se prikazuje formulom:

                 sredstva (assets) = obaveze (liabilities) + kapital (shareholder's equity)

  Sredstva su ono što kompanija upotrebljava u svakodnevnom poslovanju, dok obaveze i kapital predstavljaju izvore finansiranja tih sredstava. Važno je shvatiti da bilans stanja predstavlja finansijsku poziciju preduzeća u datom momentu.

  Naučite vrste sredstava
  Obrtna sredstva (imovina) su kratkoročna sredstva koja mogu brzo i lako biti pretvorena u novac. Najbitnije stavke su gotovina, kratkoročna potrživanja i plasmani, zalihe i inventar. Kratkoročna potraživanja su obaveze koje kupci imaju prema kompaniji koja je predmet analize. Kratkoročni plasmani su najčešće plasmani u kratkoročne hartije od vrednosti kao što su komercijalni zapisi i ostale hartije od vrednosti koje mogu u svakom trenutku biti unovčene.
  Stalna sredstva (imovina) su ona sredstva koja ne mogu tako lako biti unovčena i čine ih nekretnine, postrojenja, oprema, nematerijalna ulaganja, zemljište...U nematerijalna sredstva spadaju goodwill, patenti i licence. Iako neopipljiva ovo su najčešće sredstva koja čine kompaniju uspešnom ali i koja u slučaju neadekvatnosti i predimenzioniranosti mogu kompaniju da dovedu do bankrotstva. Važna stavka kod osnovnih sredstava jeste njihova amortizacija. Amortizacija predstavlja postepeno trošenje i otplaćivanje osnovnih sredstava u toku njihovog ekonomskog veka trajanja. Kompanije za sredstva amortizacije izdvajaju poseban račun na kome se ova sredstva gomilaju. Ubrzana amortizacija je najčešći način za uvećanje troškova i legalno umanjivanje poreske osnovice.

  Pasivna strana bilansa, struktura kapitala i obaveze
  Akcionarski kapital (shareholder's equity) je početna suma novca koja je investirana u kompaniju. Na kraju godine ako kompanija ostvari dobit i istu reinvestira, stavka akcionarskog kapitala biće uvećana.

  Upotreba racio brojeva
  Nakon uspešno savladanih stavki u bilansu stanja možemo pogledati koji su to alati koje analitičari koriste kako bi iz priloženih informacija izvukli zaključke i doneli odluke o investiranju. Najčešće korišćen alat jesu racio brojevi koji čine tzv. racio analizu. Racio brojevi nam omogućavaju da bolje shvatimo trenutni finansijski položaj kompanije i da isti uporedimo sa konkurentskim firmama. Kada govorimo o primeni racio analize na bilans stanja prvi koji bi trebalo uraditi je tzv. „debt to equity“ racio koji pokazuje odnos sopstvenog i tudjeg kapitala. Važno je napomenuti da će izračunavanje većine racio brojeva zahtevati korišćenje stavki iz svih delova finansijskog izveštaja uključujući i delove konsolidovanih bilansa za holding kompanije. U praksi je moguće naći preko 250 različitih vrsta racio brojeva ali se njih 20-tak najčešće koristi. Napomenimo samo neke od njih: P/E (price to earnings), P/S (price to sales), P/B (price to book), ROE (return on equity), ROA (return on assets), EPS (earnings per share)....

  Na kraju, jako je važno spomenuti da sve ovo valja uraditi posmatrajući vremenske serije podataka. Najčešće analitičari koriste dostupne podatke za zadnje 3 godine koje preuzimaju sa sajta Beogradske berze ili sa sajtova brokerskih kuća koje posluju kao korporativni agenti emitenata odredjenih hartija.

  Primer
  Kompanija X poseduje osnovna sredstva u iznosu od 700.000 din i obrtna sredstva u iznosu od 300.000 din. Sopstveni kapital iznosi 600.000 din. dok obaveze iznose 400.000 din, od toga 200.000 dugoročne a 200.000 kratkoročne obaveze.

  Analiza bilansa stanja kompanije X pokazuje da većinu sredstava kompanija finansira iz sopstvenih izvora. Ovaj racio dobijamo na sledeći način:

  Sopstveni kapital / ukupna sredstva = 600.000 / 1.000.000 = 0.6
  Zaključujemo da kompanija 60% svojih sredstva finansira iz sopstvenog kapitala.

  Ukoliko želimo da proverimo da li kompanija pravilno finansira svoje obaveze to možemo uraditi na sledeći način:

  Stalna sredstva / dugoročne obaveze = 700.000 / 200.000 = 3.5
  Obrtna sredstva / kratkoročne obaveze = 300.000 / 200.000 = 1.5

  Racio brojevi pokazuju da postoji potpuna pokrivenost i dugoročnih i kratkoročnih obaveza. Postoji pravilo koje kaže da dugoročne obaveze ne bi trebale da prelaze visinu stalnih sredtava dok je jos važnije da kratkoročne obaveze ne prelaze visinu kratkoročnih sredstava kako kompanija ne bi zapala u nelikvidnost.

06.12.2007. za portal www.krediti.rs

Broj komentara na ovaj članak : 1Pošaljite prijatelju dati članak...

Email adresa primaoca: (*)


Dodatna poruka koja ce ići uz tekst članka :
Ostavite Vaš komentar na dati članak...

Vaše ime: (*)


Vaš e-mail:


Vaš komentar: (*)Star
22:01 - 28.06.2009.

zna li mi neko reci nesto o bilansu stanja u RS i BiH i koja su njegova glavna obiljezja???

Povezani clanci