Subvencionisani stambeni krediti – ponude banaka

Danas je počeo prijem zahteva za subvencionisane stambene kredite u Komercijalnoj banci, Banca Intesa, Hipo Alpe-Adria baci, Marfin banci, ProCredit banci, Volks banci, Eurobank EFG banci, AIK banci i Privrednoj banci Beograd. Prvi zahtev za subvencionisani stambeni kredit je već primljen u ProCredit banci, dok se u narednim danima očekuje još veće interesovanje za ove kredite. Internet portal www.krediti.rs Vam predstavlja ponude banaka za ove kredite, uz napomenu da pojedine banke još uvek nisu objavile na svojim sajtovima pojedinosti kredita koji odobravaju, te je iz tog razloga ostavljen samo link ka stranicama banke gde se nalaze krediti.

Komercijalna banka

Osnovni uslovi koje je potrebno da fizičko lice – klijent Banke ispuni kako bi aplicirao za subvencionisani stambeni kredit su:

- da je podnosilac zahteva za kredit državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
- da podnosilac zahteva nije mlađi od 23 godine, odnosno stariji od 45 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, niti stariji od 70 godina da dan dospeća poslednjeg mesečnog anuiteta
- da podnosilac zahteva, kao i njegov supružnik ne poseduju u svom vlasništvu stambeni objekat u celosti. Ukoliko poseduju nekretninu, ili više njih, maksimalni iznos kredita određuje razlika vrednosti nekretnine koju poseduju i vrednosti nove nekretnine
- da podnosilac zahteva, kao i njegov supružnik nemaju stambeni kredit u korišćenju, osim kredita za adaptaciju
- da mesečna zarada podnosioca zahteva, kao i njegovog supružnika ne prelazi 120.000,00 dinara

Subvencionisani stambeni krediti odobravaju se za sledeće namene:

- kupovinu objekta u izgradnji od investitora za koje postoji pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na investitora i potvrda o prijemu dokumentacije
- izgradnju objekta, uz posedovanje pravosnažne građevinske dozvole koja glasi na podnosioca zahteva za kredit kao investotora

IZNOS KREDITA: Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a maksimum do EUR 100.000,00

IZNOS KREDITA BANKE: 75% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita

SUBVENCIJA REPUBLIKE SRBIJE: 20% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita

UČEŠĆE: 5% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita

ROK OTPLATE: Do 30 godina

ROK OTPLATE SUBVENCIONISANOG IZNOSA KREDITA: Poslednjih 5 godine otplatnog perioda

KAMATNA STOPA: 6M EURIBOR + 4,5% na sredstva plasirana od strane Banke; na godišnjem nivou, promenljiva

SUBVENCIONISANI IZNOS KAMATE OD STRANE MINISTARSTVA FINANSIJA RS: 5,25% na godišnjem nivou, a najkasnije do 31.10.2012. godine; fiksna

NAKNADA BANKE: 0,50% od iznosa kredita plasiranog iz sredstava Banke

PREMIJA OSIGURANJA KREDITA:

1,50% – 2,50% uvećana za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno osiguranje (ukoliko je obezbeđenje kredita hipoteka na uknjiženoj nepokretnosti)

2,00% – 3,00% uvećana za 0,25% ukoliko klijent nema plaćeno životno osiguranje (ukoliko je obezbeđenje kredita hipoteka na neuknjiženoj nepokretnosti)

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK: EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko sopstvene menice korisnika kredita;

- Hipoteka I reda uspostavljena na nekretnini koja je predmet finansiranja ili drugoj odgovarajućoj nepokretnosti i to proporcionalno u korist Komercijalne banke za iznos kredita Banke i R. Srbije za iznos kredita R. Srbije u odnosu min 0,95:1, odnosno Hipoteka II reda uspostavljena na nepokretnosti čija se kupovina kreditira a koja se nalazi u objektu za čiju je izgradnju investitor kreditiran od strane Banke i na kojem je uspostavljena hipoteka I reda u korist Banke kao obezbeđenje kredita za izgradnju i to proporcionalno u korist Komercijalne banke za iznos kredita Banke i R. Srbije za iznos kredita R. Srbije u odnosu min 0,95:1,

- Osiguranje nepokretnosti od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode iz cevi vinkulirano u korist Komercijalne banke i Republike Srbije kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za Banku.

PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

Uplatom na račun prodavca, odnosno uplatom celokupnog iznosa na račun izvođača radova ili uplatom min 70% iznosa kredita na račun prodavca po profakturi za kupovinu materijala, a ostatak uplatom na tekući račun korisnika kredita

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA: Od 3,03%

Link: Stambeni krediti uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije

Banca Intesa

Uslovi vezani za namenu kreditiranja:

1. Nekretnina koja je predmet kupovine može biti isključivo novoizgradjeni objekat ili objekat u postupku izgradnje uz uslov da korisnik kredita nekretninu kupuje isključivo od investitora

2. Kredit može biti odobren i za izgradnju stambenog objekta pod uslovom da je korisnik kredita naveden kao investitor u pravosnažnom odobrenju za izgradnju

- Maksimalan ukupan iznos kredita: 100.000 EUR
- Iznos kredita Banke: od 10.000 EUR do 75.000 EUR (75% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita)
- Iznos kredita (učešća) iz budžeta RS: 20% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita
- Učešće korisnika kredita: Minimum 5% od kupoprodajne cene nekretnine, odnosno traženog iznosa kredita
- Rok otplate kredita Banke: od 13 meseci do 300 meseci
- Kamatna stopa na sredstva Banke:

 • Za period od dana realizacije kredita do 31.10.2012. godine – 5.25% p.a. fiksno. (subvencionisana kamata)
 • Za period od 01.11.2012. godine – 6M EURIBOR+4.5% p.a.

- Grace period za kredit iz budžeta RS: Max. 300 meseci
- Rok otplate kredita iz budžeta RS: 60 meseci (najkasnije od dvadeset pete do tridesete godine od puštanja kredita u tečaj)
- Kamatna stopa na kredit iz budžeta RS: 0% godišnje, bez naplate interkalarne kamate
- Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva: 0,5% na iznos kredita koji se odobrava iz sredstava banke, jednokratno, pre puštanja kredita u tečaj
- Naknada Nacionalne korporacije za obradu kreditnog zahteva: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja, jednokratno, prilikom podnošenja Zahteva za osiguranje kredita
- Premija osiguranja kod Nacionalne korporacije

 • ukoliko je LTV manji ili jednak 70, neto iznos premije je 1.5% od iznosa kredita
 • ukoliko je LTV veći od 70 i manji ili jednak 80, neto iznos premije je 2.5% od iznosa kredita

* Ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25

- Prevremena otplata: U slučaju potpune prevremene likvidacije kredita ili u slučaju raskida ugovora nakon kojeg se kredit otplaćuje u celosti, otplata u celosti vrši se i za deo kreditnih sredstava iz Budžeta Republike Srbije.
- Delimična prevremena otplata kredita se vrši u srazmernom iznosu otplate duga i prema Banci i prema Republici Srbiji u momentu odobrenja kredita.
- Efektivna kamatna stopa: od 5.72 % na kredit Banke, 0% na kredit države
- Valuta: EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava na račun prodavca nekretnine)
- Način korišćenja: Uplata na račun prodavca nepokretnosti. U slučaju kreditiranja izgradnje stambenog objekta za ličnu upotrebu, uplata sredstava kredita se vrši na račun Korisnika u Banca Intesa ad Beograd.

Uslovi koji treba da ispuni korisnik kredita:

1. Korisnik kredita – državljanin RS sa prebivalištem na teritoriji RS ne sme biti stariji od 45 godina u momentu podnošenja kreditnog zahteva, odnosno 70 godina u momentu otplate kredita

2. Korisnik kredita, odnosno njegov supružnik ne sme posedovati u vlasništvu stambeni objekat u celosti – ukoliko poseduju nekretninu/nekretnine u vlasništvu, kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike vrednosti nekretnine koju poseduju i vrednosti nove nekretnine. Korisnik kredita, odnosno njegov supružnik ne sme imati stambeni kredit u korišćenju. Izuzetak su krediti za adaptaciju.

3. Maksimalan iznos mesečne zarade je do 120.000 dinara za korisnika kredita odnosno supružnika korisnika kredita.

Link: Stambeni kredit osiguran kod NKOSK uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije

Hypo Alpe-Adria bank

Link: Stambeni krediti

Marfin banka

Link: Krediti Marfin banke

ProCredit banka

Link: Subvencionisani stambeni krediti za novogradnju

Volksbank

Link: Stambeni krediti Volks banke

Eurobank EFG

- Iznos kredita: Maksimum 40.000 eur
- Obavezna valuta je EUR
- Obavezno osiguranje kredita kod Nacionalne Korporacije za Osiguranje Stambenih Kredita (NKOSK)
- Rok otplate kredita: do 360 meseci (30 godina) I to prvih 300 meseci otplata banci I poslednjih 60 meseci otplata državi
- Troškovi NKOSK: od 1,50% za kredite u EUR (ukoliko nemate životno osiguranje, provizija se uvećava za 0,25%)
mogucnost za prevremenu delimičnu ili potpunu otplatu duga: posle 60 meseci

Link: Krediti za kupovinu uz subvenciju Republike Srbije

AIK banka

Link: Dugoročni stambeni krediti

Privredna banka Beograd

Link: Krediti Privredne banke Beograd

Erste banka

Namena kredita: Predmet kupovine predstavlja stambeni prostor novoizgrađeni objekat, objekat koji je u postupku izgradnje, koji poseduje pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na na investitora i potvdu o prijemu dokumentacije, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju.

Uslovi odobravanja kredita: Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji

Starosna granica: od 23 do 45  godine pri podnošenju zahteva, 70 godina pri dospeću poslednjeg anuiteta

Radni odnos na neodređeno vreme, min. 6 meseci kod poslednjeg  poslodavca (isti uslov i za solidarnog dužnika).

- Ne mogu imati stambeni kredit u korišćenju

- Ne mogu posedovati stambeni objekat u celosti

Ukoliko imaju stambeni objekat u celosti u vlasništvu, mogu dobiti kredit u visini razlike između vrednosti stambenog objekta koji kupuju i stambenog objekta koji poseduju.

Minimalni iznos kredita Banke: EUR 10.000
Maksimalni iznos kredita Banke: EUR 75.000
Period otplate: UKUPNO od 60 do 360 meseci (do 30 godina)
do 300 meseci za kredit Banke
60 meseci za kredit iz budžeta Republike Srbije

Struktura odobrenih sredstava:
75% kredit Banke
20% kredit iz buđžeta Republike Srbije
5% učešće klijenta

Premija osiguranja kredita: Prema LTV raciu
Status klijenta: obavezan

Osnovno obezbeđenje kredita:
- Osiguranje kredita kod NKOSK
- Hipoteka na nepokretnost
- blanko menica
- vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Dopunsko obezbeđenje kredita: vinkulirana polisa osiguranja života

- korisnik kredita (solidarni dužnik) mora imati otvoren tekući račun u Banci sa redovnim mesečnim prilivom sredstava (neophodno je da do momenta zaključenja Ugovora o kreditu i plasiranja sredstva na otvoren tekući račun u Erste Bank a.d. Novi Sad bude usmeren bar jedan priliv po osnovu neto ličnih primanja dok se sama procedura za odobravanje stambenog kredita može započeti i pre toga),
- Zaduženje mesečnom ratom ne može iznositi više od 50% ličnih primanja korisnika kredita ili zajedničkog primanja korisnika kredita i solidarnog dužnika,
- korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju stambeni objekat u celosti u vlasništvu kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike između vrednosti nekretnine/nekretnina koju poseduju i vrednosti nove nekretnine),
- korisnik kredita i/ili njegov bračni drug ne mogu imati stambeni kredit u korišćenju,
- mesečna zarada, odnosno plata ne prelazi maksimalan neto iznos od 120.000,00 dinara po korisniku kredita, odnosno bračnom drugu korisnika kredita
- zabrana izdavanja u zakup nekretnine za čiju kupovinu su dobijena sredstva iz budžeta Republike Srbije, do otplate kredita;
- Zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava Banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge/hipoteke I reda (II reda do delimičnog brisanja corporate kredita) ustanovljeno u korist Banke i Republike Srbije po odobrenom ugovoru o kreditu traje;
- obaveza prijave prebivališta na adresi kupljene nepokretnosti u roku od 15 meseci od dana zaljučena ugovora o kupoprodaji, odnosno 15 meseci od završetka objekta koji je u postupku izgradnje.

Za potrebnu dokumentaciju i više informacija pogledajte: Subvencionisani stambeni kredit Erste banke

Namena kredita:    Predmet kupovine predstavlja stambeni prostor novoizgrađeni objekat, objekat koji je u postupku izgradnje, koji poseduje pravosnažno odobrenje za izgradnju koje glasi na na investitora i potvdu o prijemu dokumentacije, a koju korisnik kredita kupuje od investitora na koga glasi odobrenje za izgradnju.

Uslovi odobravanja kredita: Državljanstvo RS i prebivalište u Republici Srbiji

Starosna granica: od 23 do 45  godine pri podnošenju zahteva, 70 godina pri dospeću poslednjeg anuiteta

Radni odnos na neodređeno vreme, min. 6 meseci kod poslednjeg  poslodavca (isti uslov i za solidarnog dužnika).

- Ne mogu imati stambeni kredit u korišćenju

- Ne mogu posedovati stambeni objekat u celosti

Ukoliko imaju stambeni objekat u celosti u vlasništvu, mogu dobiti kredit u visini razlike između vrednosti stambenog objekta koji kupuju i stambenog objekta koji poseduju.

Minimalni iznos kredita Banke: EUR 10.000
Maksimalni iznos kredita Banke:    EUR 75.000
Period:    UKUPNO od 60 do 360 meseci (do 30 godina)
do 300 meseci za kredit Banke
60 meseci za kredit iz budžeta Republike Srbije

Struktura odobrenih srestava:
75% kredit Banke
20% kredit iz buđžeta Republike Srbije
5% učešće klijenta

Premija osiguranja kredita: Prema LTV raciu
Status klijenta: obavezan

Osnovno obezbeđenje kredita:
- Osiguranje kredita kod NKOSK
- Hipoteka na nepokretnost
- blanko menica
- vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Dopunsko obezbeđenje kredita: vinkulirana polisa osiguranja života

- korisnik kredita (solidarni dužnik) mora imati otvoren tekući račun u Banci sa redovnim mesečnim prilivom sredstava (neophodno je da do momenta zaključenja Ugovora o kreditu i plasiranja sredstva na otvoren tekući račun u Erste Bank a.d. Novi Sad bude usmeren bar jedan priliv po osnovu neto ličnih primanja dok se sama procedura za odobravanje stambenog kredita može započeti i pre toga),
- Zaduženje mesečnom ratom ne može iznositi više od 50% ličnih primanja korisnika kredita ili zajedničkog primanja korisnika kredita i solidarnog dužnika,
- korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat u celosti (ukoliko imaju stambeni objekat u celosti u vlasništvu kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike između vrednosti nekretnine/nekretnina koju poseduju i vrednosti nove nekretnine),
- korisnik kredita i/ili njegov bračni drug ne mogu imati stambeni kredit u korišćenju,
- mesečna zarada, odnosno plata ne prelazi maksimalan neto iznos od 120.000,00 dinara po korisniku kredita, odnosno bračnom drugu korisnika kredita
- zabrana izdavanja u zakup nekretnine za čiju kupovinu su dobijena sredstva iz budžeta Republike Srbije, do otplate kredita;
- Zabrana dodatnog opterećenja ili umanjenja vrednosti založene nepokretnosti, odnosno nepokretnosti čija se kupovina kreditira iz sredstava Banke i budžeta Republike Srbije, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge/hipoteke I reda (II reda do delimičnog brisanja corporate kredita) ustanovljeno u korist Banke i Republike Srbije po odobrenom ugovoru o kreditu traje;
- obaveza prijave prebivališta na adresi kupljene nepokretnosti u roku od 15 meseci od dana zaljučena ugovora o kupoprodaji, odnosno 15 meseci od završetka objekta koji je u postupku izgradnje.

Za potrebnu dokumentaciju pogledajte: Subvencionisani stambeni kredit Erste banke

Tagovi: ,

96 komentara na “Subvencionisani stambeni krediti – ponude banaka”

 1. Nebojsa 01.10.2009. 1:39 pm

  Jedno veliko hvala za izvanredan sajt. Ovo je maltene jedino mesto gde mogu da se informisem o subvencionisanim stambenim kreditima.

  Takodje imam i jedno pitanje. Nazalost zivim u zemlji u kojoj zivim i plata mi nije prijavljena, iako bih sa platom koju dobijam na ruke mogao da realizujem ovakav kredit. Zanima me da li neka od banaka i koja ima najlabavije uslove oko dokazivanja opterecenja plata. Dakle, zanima me da li neka od banaka trazi samo obracunski list iz firme (za prethodnih 3 ili 6 meseci), a da pri tome ne trazi izvode iz prethodne banke?

  Unapred hvala.

 2. Krediti.rs 01.10.2009. 4:05 pm

  @Nebojsa
  Puno Vam hvala na pohvalama. Trudimo se da koliko god je to moguće olakšamo informisanje naših korisnika o kreditima u Srbiji.

  Odgovor na Vaše pitanje je da, nažalost, se računa jedino iznos na koji ste prijavljeni. Sve banke će tražiti i izvod iz banke kojim dokazujete iznos plate koju primate. Iznos koji primate na ruke, prosto je u okvirima sive ekonomije i za banku nije validan.

 3. batalovic 01.10.2009. 6:46 pm

  sve pohvale za sajt i molim vas za jedno objasnjenje .Poceo sam sa izgrdanjom kuce ali na teritoriji prigradskog sela.Uslovi izgradnje novih stambenih objekata se razlikuju u grdskim i seoskim sredinam a i neznam da li je hipoteka na kuce u soskim sredinam moguca .da li mogu konkurisati za subvencionisani stambeni kredit i sta mi je sve potrebno. Unapred hvala

 4. sanja 01.10.2009. 10:06 pm

  Molim Vas reci te mi sta je sve potrebno od dokumentacije za subvencionisane stambene kredite? I mozete li mi reci koliko treba gotovine?

 5. igor 01.10.2009. 10:52 pm

  Interesuje me sledeće;
  Živim na Kosovu i radim u državnoj instituciji.Platu primam preko Komercijalne banke.
  Da li bih ja mogao da konkurišem za ovaj kredit i dali bih mogao da biram gde ću kupiti stan ili ne.Unapred zahvalan

 6. Darko 02.10.2009. 10:34 am

  Vlasnik sam nekretnine. U braku sam. Da li mogu da prodam postojeću nekretninu i kupim novogradnju putem subvencionisanog kredita? Naravno, deo para od prodate nekretnine bih dao za učešće.

 7. Krediti.rs 02.10.2009. 11:37 am

  @batalovic
  Hvala Vam na pohvalama.

  Ne postoji nikakvo ograničenje u vezi mesta izgradnje stambenog objekta (isti su uslovi i za gradove, prigradska naselja i sela).

  O potrebnoj dokumentaciji najbolje bi bilo da se informišete u banci u kojoj bi uzeli kredit, pošto će Vam banka na najbolji način objasniti i pomoći da sakupite potrebnu dokumentaciju.

 8. Krediti.rs 02.10.2009. 11:39 am

  @sanja
  O potrebnoj dokumentaciji najbolje bi bilo da se informišete u banci u kojoj bi uzeli kredit, pošto će Vam banka na najbolji način objasniti i pomoći da sakupite potrebnu dokumentaciju.

  Što se tiče drugog dela Vašeg pitanja, pretpostavljamo da se odnosi na učešće koje iznosi 5%. Predlažemo Vam da za troškove pribavljanja dokumentacije pročitate naš post na adresi http://www.krediti.rs/blog/stambeni-krediti/

 9. Krediti.rs 02.10.2009. 11:41 am

  @igor
  Igore, možete da birate lokaciju stana. Međutim, jedan od uslova kredita uz subvenciju države je da budete prijavljeni na adresi na kojoj se nalazi stan koji ste kupili na kredit.

 10. Krediti.rs 02.10.2009. 11:43 am

  @Darko
  Stambeni kredit uz subvenciju države možete koristit i za finansiranje kupovine novog stana, ukoliko imate stan. U tom slučaju kreditom se finansira razlika u ceni novog i starog stana.

 11. Darko 02.10.2009. 3:17 pm

  Da li to znači da ne mogu svoj stan u vlasništvu da prodam za npr. 60.000e, 30.000e da dam kao učešće za kredit, a 70.000e da dobijem od banke tj.kupijm novogradnju od 100.000e? Ostatak od 30.000e od prodatog stana da upotrebim u druge svrhe.

 12. Krediti.rs 02.10.2009. 3:53 pm

  @Darko
  Za detalje oko finansiranja razlike u ceni prilikom kupovin stanja u novogradnji, molimo Vas da se obratite banci u kojoj nameravate da podignete stambeni kredit uz subvenciju države. Banka će Vam precizno reći da li će Vam odobriti takav kredit ili ne.

 13. Zoran 02.10.2009. 4:43 pm

  Da li ovim kreditom mogu da se kupe montazne kuce tip Ivanjica, povrsine oko 50-60m2? Pitam, obzirom da sam cuo da se one vode kao privremeni objekat i ne mogu da se uknjize i koriste kao hipoteka za kredit kao sto to moze stan. Hvala na odgovoru.

 14. Milos 03.10.2009. 1:21 am

  Sve pohvale za sajt i blog. Jednostavno je sjajan. Precizni i koncizni odgovori. Konfuzna drzava i zbunjeni bankari da se ugledaju na Vas.
  Posto vidim da je velika navala za koriscenje subv. kredita za kupovinu kuca i placeva zelim da dam licni doprinos a Vi cete me ispraviti ako gresim.

  Licno smatram da je velika glupost i nepravda sto se subvencionisu samo kuce bez placa. Zaista ne razumem kako je neko zamislio da se kupi kuca uz kredit i onda ista postavi ni na nebu ni na zemlji…
  Posto sam resen da zivim u kuci i to na placu, postavicu vam svoje resenje problema.

  Detaljnim proucavanjem uredbe koju mozete pogledati na: http://www.nkosk.co.yu/code/navigate.asp?Id=32
  i clana 3 koji definise uslove koji se moraju ispuniti, izmedju ostalog se kaze da nekretnina ne sme davati u izdavanje i da se mora biti prijavljen na toj adresi u roku od 15 meseci.
  Niti u jednom clanu se ne definise da se nepokretnost ne sme otudjiti.Veoma vazno.

  U banci (necu reci kojoj, mada pretpostavljam da je slicno i u drugim) sam dobio obavestenje da se hipoteka moze postaviti na drugu nekretnininu ali da njena vrednost mora biti za 20% veca.

  Dakle, moje licno resenje problema je sledece. Moj otac uspostavi hipoteku na stan cija je trzisna vrednost 100 000 eur. To je garant banci ukoliko se kasni u otplati kredita i ta nepokretnost se ne moze prodati. Kupim stan za npr. 60 000 eur putem subvencije.
  Nije neophodno uspostaviti hipoteku i nad stanom koji je predmet kreditiranja.
  Nakon 15 meseci se prijavim na adresu stana koji sam kupio putem subvencije.
  16. meseca prodam stan koji je predmet subvencije (jer nad njemu nije uspostavljena hipoteka) i sa 60 000 kupim i plac i kucu a kredit nastavljam da otplacujem kao i do sada.
  Garant je i dalje hipoteka na ocev stan, ja uredno otplacujem kredit a zivim u kuci koju sam kupio od prodaje subvencionisanog stana.

  Da li sam prekrsio zakon?
  Da li sam ucinio neki korak koji nije dozvoljen?

  Eto tako to funkcionise u zemlji Srbiji, u kojoj se subvencionisu kuce bez placeva. Sto bi jednostavno kada moze komplikovano.

 15. Davorin 03.10.2009. 10:31 am

  1)Kada preusmerim primanja na banku kod koje hocu da podignem kredit, koliko je potrebno plata da prodje da bi se mogao podneti zahtev za kredit?
  2)Koliko treba biti u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca da bi se mogao podneti zahtev za kredit? Naravno u stalnom radnom odnosu.

 16. Krediti.rs 03.10.2009. 3:52 pm

  @Zoran
  Najbolje bi bilo da kontaktirate banku u kojoj želite da uzmete stambeni kredt uz subvenciju države. U banci će Vas detaljnije informisati da li i na koji način možete finansirati izgradnju montažne kuće.

 17. Krediti.rs 03.10.2009. 4:02 pm

  @Milos
  Hvala Vam puno na pohvalama. Stan koji finansirate subvencionisanim stambenim kreditom ne možete prodati pre nego što otplatite kredit. Hipoteka na nekretninu koja nije predmet finansiranje je moguća u slučaju kada kupujete neuknjiženu nekretninu i finansirate je stambenim kreditom osiguranim kod NKOSK, ali bez subvencije države.

  Nekretninu koja je finansirana subvencionisanim stambenim kreditom nije moguće otuđiti, pa čak ni prevremeno otplatiti u prvih 5 godina otplate kredita.

 18. Krediti.rs 03.10.2009. 4:03 pm

  @Davorin
  1. Zavisi od banke
  2. Minimum 6 meseci

 19. Milos 03.10.2009. 8:51 pm

  U banci sam dobio objasnjenje da se svakao moze uspostaviti hipoteka na drugu nekretninu u svakom slucaju, a kao primer su mi naveli ako se npr radi o izgradnji nove kuce.
  Ne mozete uspostaviti hipoteku na nesto sto jos nemate. Jel?
  Posto sam proucio detaljno uredbu koja definise ovu oblast, mozete li mi navesti clan u kome pise da se nekretnina ne moze otudjiti u privh 5 godina.
  Takodje bi Vam bio zahvalan ako biste mi naveli clan u kome je definisano ovo sto ste napisali:
  “Stan koji finansirate subvencionisanim stambenim kreditom ne možete prodati pre nego što otplatite kredit. ”
  Ja to nisam pronaso niti u uredbi niti u primeru ugovora koji sam dobio od banke.

 20. Milos 03.10.2009. 8:56 pm

  Samo da dodam, po mom skromnogm misljenju privatna svojina je neprikosnovena, sto znaci da ako ste vlasnik necega nad cim nije uspostavljena hipoteka, ne vidim koji dokument moze da vas spreci da to nesto i prodate.
  Grant banci ukoliko dodje do docnije kredita je svakako druga nepokretnost nad kojom je uspostavljena hipoteka.
  Po meni je potpuno pravnicki ispravno prodati nepokretnost, nad kojom nije hipoteka uspostavljena i nastaviti sa otplacivanjem kredita kao i da ta nepokretnost nije prodata.

 21. jasna i pedja 03.10.2009. 10:58 pm

  pozdrav i sve pohvale za vas sajt…molimo vas da nam odgovorite na sledece pitanje:mi smo vec odabrali stan koji je 80 posto izgradjen,ostatak do Nove godine…dokumentacija je uredna, cena odgovara nasim primanjima i uskoro treba da damo kaparu i potpisemo ugovor…postoji jedna dilema nikako da je resimo…naime, gradjevinska dozvola je uredna i glasi na suinvestitora koji je na osnovu toga ucestvovao u izgradnji stambenog objekta i dobija 18 posto…ostalih 82 posto pripada investitoru bas kao i stan koji mi hocemo da kupimo…u njihovom ugovoru stoji da je osoba cije je zemljiste apsolutno saglasna sa svim odlukama drugog coveka koji gradi zgradu tj. da moze u njegovo ime i stanove koji ulaze u njegovih 18 posto da stavi u prodaju…sada smo u dilemi-da li to moze da pravi problem i nismo sigurni oko potpisivanja predugovora.pravno gledano-sve je legalno,ali…molimo vas brzi odgovor.

 22. MARIJA 04.10.2009. 8:05 pm

  MENE ZANIMA KOLIKI IZNOS STAMBENOG KREDITA SA SUBVENCIJOM DRZAVE MOGU DOBITI AKO MI JE PROSEK PLATE 30.000,00 DIN.DA LI BI MI UOPSTE BIO ODOBREN KREDIT ZA TAJ IZNOS PLATE!?
  HVALA NA ODGOVORU

 23. Marija 04.10.2009. 11:28 pm

  Da li negde postoji lista stanova u novogradnji u Beogradu, 80% stepen izgradjenosti?

  Unapred hvala na odgovoru.

 24. Darko 05.10.2009. 12:52 pm

  Čuo sam sa nekoliko strana da je cela subvencija puštena za stanove u bellvil-u, odnosno da će se za te stanove najlakše dobijati krediti.
  Gde ima dima…

 25. Misko 05.10.2009. 7:37 pm

  Da li su ovim programom kredita obuhvaćene i kuće u izgradnji? Konkretno, želeo bih da kupim kuću koja je u fazi izgradnje.Da li mogu da dobijem subvencionisani kredit da kupim tu kuću, i da je nakon toga sopstvenim sredstvima završim? Inače,ispunjavam sve uslove za dobijanje krdita. Unapred hvala na odgovoru i pohvale za sajt.

 26. Krediti.rs 06.10.2009. 10:09 am

  @Milos
  Pročitajte stavku 18. na adresi: http://www.nkosk.co.rs/code/navigate.asp?Id=5.

  U ovoj rečenici: “Stan koji finansirate subvencionisanim stambenim kreditom ne možete prodati pre nego što otplatite kredit.” fali na kraju u prvih 5 godina, te se stoga izvinjavamo na propustu.

 27. Krediti.rs 06.10.2009. 10:27 am

  @jasna i pedja
  Najbolje bi bilo da konsultujete advokata koji se bavi nekretninama, kao i banku u kojoj želite da uzmete kredit.

 28. Krediti.rs 06.10.2009. 10:28 am

  @MARIJA
  Najljubaznije Vas molimo da se za sve kakulacije obratite banci u kojoj želite da uzmete kredit.

 29. Krediti.rs 06.10.2009. 10:34 am

  @Misko
  Citiraću direktora NKOSK-a: “Mi to u svakom slučaju podržavamo. Pitanje je samo koja će banka biti spremna da uđe u takav projekat, pošto je takvo kreditiranje rizičniji i zahtevniji posao. Zapravo, potreban je veći monitoring i kontrola banke, a za nju to znači i veće troškove.” Ceo intervju možete pročitati na adresi: http://www.krediti.rs/vesti/do-zajma-za-stan-najmanje-tri-nedelje-cekanja/6168/.

  Odgovor na Vaše pitanje bi bio zavisi od banke, pa Vas najljubaznije molimo da to proverite sa bankom u kojoj bi aplicirali za ovaj kredit.

 30. Zoran 07.10.2009. 9:43 am

  Jasna i Pedja, da niste možda iz Subotice?

 31. Danijela 07.10.2009. 3:53 pm

  Molim Vas da mi kazete, da li se moze dobiti subvencionisani kredit za kupovinu MONTAZNE KUCE,jer je to nova gradnja? Hvala unapred, ovo je jedino mesto gde se mogu dobiti informacije u vezi sa subvencionisanim kreditima!!!!

 32. jasna i pedja 07.10.2009. 11:33 pm

  @Zoran,nismo…iz kragujevca smo…inace evo informacije-u nasem slucaju ne mozemo uzeti kredit gradj.dozvola mora da glasi na onog ko gradi a takvih ovde gotovo da nema svi su uzeli placeve od drugih pa im kompenzuju izgradjenim stanovima…i jos jedna-ovde je kv metar od 1200 do 1300 eura…takodje 80 posto zavrsenosti stana je kao i sto posto samo sto eto npr.nije ispoliran parket i sl.tako da cemo mi opet u podstanare sa malom bebom jer ove uslove je nemoguce ispuniti.pozdrav.

 33. sladjana 09.10.2009. 11:40 am

  Nasledila sam stambeni objekat u unutrasnjosti koju ne mogu da prodam a zivim u Beogradu 20 godina. Procitala sam da ukoliko posedujem nekretninu, maksimalni iznos kredita određuje razlika vrednosti nekretnine koju posedujem i vrednosti nove nekretnine. Da li je to slucaj sa svakom bankom? Da li postoji mogucnost da dobijem ceo kredit?

 34. Krediti.rs 09.10.2009. 11:44 am

  @sladjana
  Ukoliko posedujete 100% nekretnine ne možete da dobijete subvencionisani stambeni kredit.

 35. Vesna Ruma 09.10.2009. 2:44 pm

  Imam 49 godina,nemam nikakvu nekretninu i imam redovna primanja 35000 preko banke Intesa.Imam li prava na stambeni kredit, u kom iznosu, sa kojim rokom otplate.Koja banka daje takav kredit.Kolika bi mi bila rata.Zasto je starosna granica limitirana do 45 godina starosti.Zar nebi mogao da se skrati rok otplate sa godinama starosti-recimo na 15 godina i manji iznos kredita. Hvala sto bar mozemo da prokomentarisemo ako nemozemo da predlozimo.

 36. Darko 09.10.2009. 9:07 pm

  Evo informacije iz nacionalne korporacije za osiguranje kredite za sve one koji poseduju nekretninu.
  Moguće je prodati postojeću nekretninu, “razdužiti” se u poreskoj upravi (platiti porez ukoliko imate dug i prebaciti obaveze na novog vlasnika na osnovu kupoprodajnog ugovora), koja vas po službenoj dužnosti (ne znam u kom roku) briše iz evidencije poreskih obveznika na imovinu fizičkih lica.
  Sa tim papirom (uz svu prateću dokumentaciju), podnosite banci zahtev za kredit, koja prosleđuje NKOSK.
  NKOSK ne proverava niti ih interesuje da li ste pre toga imali nekretninu, odnosno njima je papir iz poreske uprave ono što ih interesuje.
  Oni koji ceo iznos od prodatog stana daju za kupovinu novog ne trebaju da brinu, ali oni koji hoće deo da daju za učešće, a deo da zadrže (kao što sam ja), treba još samo da smisle šta će sa porezom na dodatnu vrednost od 20 posto koji se plaća na iznos koji nije uložen u kupovinu nove nekretnine.

 37. vesna 12.10.2009. 9:05 am

  Nesto mi sad nije bas najjasnije… Posto svi trube o tome kako se prve 3 godine ne placa nikakva kamata, sta sada predstavlja ovaj deo u tekstu “5,25% na godišnjem nivou, a najkasnije do 31.10.2012. godine; fiksna” ?!

 38. Krediti.rs 12.10.2009. 10:53 am

  @Vesna Ruma
  Nažalost jedan od uslova je da morate imati do 45 godina, tako da ne možete aplicirati za subvencionisani stambeni kredit.

 39. Krediti.rs 12.10.2009. 10:58 am

  @vesna
  Podaci su preuzeti sa sajta Komercijalne banke. U Komercijalnoj banci kamatna stopa je u ovom trenutku 5,25% i ne odnosi se na prve tri godine otplate kredita, odnosno do 31.10.2012. godine.

 40. Slobodanka 12.10.2009. 12:34 pm

  Za kupovinu stana od 50000 evra ucesce kupca je 5% što iznosi 2500 evra. Sa svim troškovima nephodne početne dokumentacije za dobijanje kredita, na startu je potrebno imati 5000 evra. Investitori za nekretninu traže još 10% vrednosti stana za kaparu dok vam se ne odobri kredit. Znači da se početni troškovi povećavaju na 10000 evra, što celu priču čini veoma nepovoljnom za ciljnu grupu kupaca, tj. kupaca sa prosečnim primanjima, za koje je ovo jedina mogućnost da dodju do svog krova nad glavom. Čemu onda predugovor/ugovor o kupoprodaji ukoliko nije validan bez keša? Kako se zaštititi? Za mene lično ovo potraživanje kapare predstavlja prepreku koja znači odustajanje od kredita.

 41. Slobodanka 12.10.2009. 4:38 pm

  Zaboravila sam da dodam da se kapara ne vraća u slučaju da vam kredit ne bude odobren.

 42. Ivy 13.10.2009. 9:56 am

  Da li se zna kada ce poceti odobravanje i isplata odobrenih subvencionisanih kredita? Koliko je zahteva do sada pristiglo u Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita? Da li uopste oni odlucuju o tome ko ce dobiti subvenciju, ili banke?

 43. Aleksandra 16.10.2009. 8:05 am

  Da li se zna kada ce poceti isplata odobrenih kredita? Vec je neko postavio ovo pitanje ali odgovora nema.Hvala

 44. Nebojsa 16.10.2009. 1:17 pm

  Izvor informacije Blic

  U obradi 22 zahteva za kreditima
  I pored velikog interesovanja građana, u Srbiji još nema odobrenih zahteva za podizanje subvencionisanih stambenih kredita. U Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) kažu je novac obezbeđen, kao i da su prvi zahtevi stigli. Trenutno u obradi se nalazi 22 zahteva.
  - Sredstva su obezbeđena, a interesovanje je veliko, pa se porast broja zahteva tek očekuje – kažu u NKOSK i podsećaju da se zahtevi mogu podneti u 17 banaka.
  M. Š.

 45. Nebojsa 16.10.2009. 2:09 pm

  Zanima me da li je ikome ko ne kupuje stan u Belvilu odobren zahtev.

 46. Bojan 17.10.2009. 1:08 pm

  Posedujem plac, uknjizen, legalizovan, gradjevinsku dozvolu, sve na moje ime se vodi, a zanima me mogu li za MONTAZNU KUCU / IVANJICA dobiti subvenc.stambeni kredit i sta je u tom slucaju obezbedjenje (hipoteka)?
  Moze li na taj objekat pre gradnje da se stavi hipoteka zbog vlasnistva placa ili mora da se objekat izgradi 80 odsto pa tek onda da se aplicira za kredit.
  Molim vas odgovorite jer sam u procesu dogovora sa izvodjacima radova. HVALA.

 47. Zoran 17.10.2009. 2:19 pm

  U obradi 22 zaheteva? A šta znači ona vest od 10.10. da je odobreno 6 kredita i da sledeće nedelje očekuju još 15-ak zahteva?

 48. nenad 17.10.2009. 5:23 pm

  Planiram da kupim stan,njegova cena je 120.000 eur,planiram da ulozim svojih 40.000 a ostatak da uzmem od drzave na osnovu subvencionisanja kredita.Da li je to moguce jer cena ukupne nekretnine je veca od 100.00eur,sto je maximalan iznos za uzimanje kredita.

  Hvala unapred

  Nenad

 49. Boris 17.10.2009. 11:26 pm

  Imam jedno konkretno pitanje.

  Zbog čega neke banke uslovljavaju odobravanje subvencionisanih kredita ugovorom klijenta sa nekim bankinim investitorom (sa kojim imaju zvaničan ili nezvaničan sporazum) i samo za njegove stanove odobravaju kredite? Da li je to slučaj sa svim bankama, da li je država upoznata sa tim fenomenom i ako jeste a nema mogućnost da tu reaguje, onda je kao i obično sve ovo velika “igra” u kojoj će samo neki povlašteni investitori prodati svoje stanove i rešiti svoje finansijske probleme!

 50. Daca 19.10.2009. 7:36 pm

  Nama je banka danas odobrila kredit.Sutra salju u korporaciju.Nas stan je od investitora koji je fizicko lice. tj. nije Belville.

 51. Dragan 20.10.2009. 11:31 am

  Imam dva pitanja vezano za kredite:
  - trebalo bi da budem solidarni duznik prilikom uzimanja kredita. prvo pitanje je da li se to prikazuje u kreditnom birou? Drugo je dali je moguce da neko drugi, kroz nekoliko meseci, preuzme ulogu solidarnog jemca umesto mene kako bih ja bio oslobodjen svake obaveze?

 52. Nebojsa 20.10.2009. 12:10 pm

  @Daca: Hvala za ovu informaciju i najlepse Vas molim da mi javite kako je Vas zahteva prosao kod drzave (nacionalne korporacije).

  P.S Drzim Vam palceve

 53. Nenad 20.10.2009. 2:14 pm

  @daca
  Mi smo podneli zahtev za kredit proslog utorka, ocekujemo odgovor od banke ove ili sledece nedelje. Isto fizicko lice, isto nije Belvil. Srecno i javljajte nam dalji razvoj!

 54. Daca 21.10.2009. 9:46 am

  Upravo mi javili da je NKOSK odobrila kredit.Sada banka treba da napravi neki ugovor sa njima,pa ce me dalje obavestavati.Hvala svima na podrsci.Javljam se cim bude nesto novo.Srecno svima!

 55. Mirjana 21.10.2009. 1:45 pm

  Daca;
  Molim te da li mozes da kazes za koliku kvadraturu stana i koju cenu stana ti je banka odobrila kredit?
  Hvala i srecno!

 56. Milan 22.10.2009. 1:43 pm

  Izgleda da je igranka zavrsena. Dinkic objavio da je Korporacija vec primila 600 zahteva za kredit, sto znaci da su, ako i 500 od toga bude odobreno, pare za ovu godinu uveliko potrosene. Vise srece sa novim budzetom, onaj ko je ove godine predao aplikaciju za kredit, a aplikacija mu jos uvek nije poslata u Korporaciju, nece moci da racuna na novac jer novca nece biti. Ne predajte zahteve, suvise je sada rizicno. Mi smo predali prosle nedelje, i sada je veoma malo verovatno da cemo dobiti kredit, tj. mozda i dobijemo, ali onda nece biti para za subvenciju.

 57. Daca 22.10.2009. 3:32 pm

  @Mirjana
  Stan ima 36 kvm,cena je 54000 eura,a toliko nam je i banka odobrila.

 58. Nikola 29.10.2009. 5:38 pm

  Primer:

  Nekretnina vredi 150 hiljada evra.
  Imam za ucesce 70 hiljada evra i treba mi kredit od 80 hiljada.

  Da li drzavinih 20% ide na vrednost nekretnine tj 150 hiljada, sto mu dodje onda 30 hiljada duga drzavi i 50 hiljada banki? Ili,
  drzavinih 20% ide na vrednost kredita(80 hiljada), sto mu onda dodje oko 16 hiljada duga drzavi i oko 64 hiljada banki?

 59. Katarina 16.11.2009. 11:40 pm

  Interesuje me koji je najcesce rok odobravanja kredita uz subvenciju drzave jer vecina investitora nije spremna da ceka i da u ugovor stavi duzi rok od 45-60 dana, a kapara od 10% je obavezna tako da rizikujete da vam propadne veliki novac.Ako je neko dobio kredit uz subvenciju nek mi napise smo u kom roku su mu odobrili.I da li moze da se desi da su svi papiri u redu a da vam odbiju subvenciju?

 60. Djordje 21.12.2009. 11:28 am

  Interesuje me do kada moze da se konkurise za stambeni kredit sa subvencijom drazave? Da li ce se krediti odobravati i posle nove godine?

  Hvala unapred

 61. igor 23.12.2009. 4:04 pm

  @Djordje
  Naravno, moze da se konkurise sve dok se ne istrose 2,5 milijarde din. predvidjene za ovu godinu… Prema procenama, to bi terbalo da bude dovoljno za sve subvencije do kraja 2010…

 62. Vladimir 29.12.2009. 12:28 pm

  Samo da javim,da je posle 17 dana od predaje papira i podnosenja zahteva banci,NKOSK upravo danas odobrila nas kredit,tako da ostaje potpisivanje ugovora,izmedju banke-drzave,banke i nas,i uspostava hipoteke!! Mislim da ce sve biti gotovo oko 20.01…tako da ce to biti otprilike oko 1.5 mesec.imajuci u vidu i praznike!!!

 63. Mia 29.12.2009. 1:49 pm

  Koja banka je u pitanju?

 64. Vladimir 03.01.2010. 8:48 pm

  Postovani,
  interesuje me da li negde postoji spisak licenciranih gradjevinskih investitora preko kojih mogu da se kupe stanovi.
  Hvala

 65. Marina 17.01.2010. 8:57 pm

  Koliku platu treba da imam da bih dobila kredit oko 40 000?

 66. Andjelka 20.01.2010. 9:23 am

  U mom malom gradu znam ljude koji čekaju kredit već 4 meseca sama sreća da investitor hoće da ih čeka.Moje pitanje je da li mogu da kupim stan u Beogradu obzirom da sam sada u drugom gradu ,namera mi je da pobegnem iz ovakve sredine.I u kojoj to banci može da se završi kredit što pre,imam utisak da banke zadržavaju papire nebi li vas doveli u situaciju da morate da uzmete njihov kredit.

 67. novosadjanka 21.01.2010. 1:42 pm

  @Andjelka

  Idite u sto manju banku,pitajte ih koliko im je guzva,kod vecih banaka kao Inteza traje dugo jer imaju puno zahteva a malo ljudi….

 68. neša 30.01.2010. 5:35 pm

  Supruga ima manje od 45 godina i bila bi nosilac kredita koji bi podigli na iznos od 65000 eur, sa rokom otplate od 15 godina. Da li mogu biti solidarni poverilac, obzirom da imam 49 godina. Ukoliko ne mogu, da li mogu preuzeti solidarno zaduženje od onoga ko trenutno ispunjava uslove.
  Napominjem da se rok otplate uklapa u 65 godina starosti.

 69. Jasmina 06.04.2010. 4:08 pm

  Da li je moguce konkurisati za kredit sa subvencijom drzave ako je u pitanju kupovina nadogradnje?

 70. ruzic miroslav 09.05.2010. 10:27 pm

  sve pohvale za odlican sajt i evo jednog pitanja . dali je moguce uzeti dugorocni stambeni kredit za kupovinu objekta u ovom slucaju kuce na selu,radi se o prvom objektu koji bi kupio,jos uvek spadamo u mladi bracni par, i plate bi nam bez problema pokrile ratu na 25-30 god. otplate koje je za nas naj bolje resenje hvala unapred.

 71. Vesna 20.05.2010. 6:27 pm

  da li je moguce dobiti subvencionisani kredit za nadogradnju koja je u potpunosti zavrsena, nema jos uvek upotrebnu dozvolu?

 72. Nenad Jovanov 28.05.2010. 2:15 pm

  Svaka pohvala za Vas sajt, na njemu smo nasli vise informacije nego od samih bankarskih kreditnih sluzbenika…
  Pitanje je sledece: U toku smo dizanja subvenciranog stambenog kredita, uradjena je procena, dobili smo pravno misljenje, i potvrdan odgovor banke, sada cekamo odgovor NKOSK, supruga je nosilac kredita( bez ikakvih zaduzenja i docnji u ranijim potrosackim kreditima, zaposlena u drzavnoj firmi), a ja kao solidarni duznik (takodje zaposlen u drzavnoj firmi, bez ikakvih kreditnih obaveza, ali sa jednom skorasnjom docnjom po kreditu u iznosu od 10000dinara sa datumom 20.02.2010.,taj kredit je naravno isplacen u celosti)…Dobio sam razne informacije po bankama, da mora proci 6 meseci od ove docnje, da mora proci godinu dana, mesec dana itd… Sto se ostaloih uslova tice, mi ih u potpunosti ispunjavamo… Zanima me, posto nam investitor nudi da se uselimo u stan, a banka kaze 99posto prolazi kod NKOSK, zanime me Vase strucno misljenje u vezi toga…tj da li ta docnja moze da predstavi problem i da nam NKOSK ne odobri kredit, naravno, ako mozete procentualno da nam odgovorite…
  Puno nam zavisi od Vaseg odgovora!!!
  p.s. trazeni iznos je 58 000evra, a procena je 65000, stan ima 86m2 i nalazi se u Vrscu u prvoj gradskoj zoni…
  Molim Vas odgovor…
  Unapred zahvalni Suzana i Nenad

 73. Vera 17.08.2010. 11:05 am

  Trenutno zivim sa sinom u Novom Sadu,kao podstanari,zelimo da se definitivno preselimo.Imam kucu u Kovacici,kako mogu dobiti kredit za kupovinu stana u Novom Sadu a da se na kucu stavi hipoteka.Hvala.

 74. Maja 13.09.2010. 6:11 pm

  Poštovani,
  ja i suprug smo našli odgovarajući stan (izgrađenost 90%), ispunjavamo sve uslove za dobijanje subvencionisanog kredita, ali nismo sigurni da li za banku ili NKOSK može biti problem dokumentacija u vezi samog stana.Sa stanovišta pravnika, dokumentacija je uredna, ali…
  Naime,građevinska dozvola i potvrda o prijemu dokumentacije glase na jednog investitora, a stan sada prodaje drugi investitor. Novi investitor poseduje urednu dokumentaciju, koju je preuzeo od prvobitnog investitora (rešenje o odobrenju za izgradnju, potvrdu o prijemu dokumentacije, projekat, rešenje iz katastra u kome je kao korisnik naveden novi investitor…), a poseduje i rešenje iz Agencije za privredne registre da je od dana donošenja gore navedene dokumentacije došlo do promene, tako što je promenjen naziv pravnog lica, sedište i lice ovlašćeno za zastupanje.
  Obzirom da je rešenjem APR-a dokazana promena naziva i pravno sledbeništvo između prvobitnog investitora i sadašnjeg (koji prodaje stan), da li to što gore pomenuta dokumentacija ne glasi na investitora koji prodaje stan, može biti smetnja pri odobravanju subvencionisanog stambenog kredita?
  Drugo pitanje je da li postoji mogućnosti (pre ulaska u proceduru za kredit) dobijanja informacija o urednosti dokumentacije direktno od neke službe NKOSK-a ?
  Unapred zahvalni!!!

 75. mima 14.09.2010. 10:42 am

  Zanima me da li se moze dobiti subvencionisani kredit za kupovinu vec izgradjene kuce il se krediti daju samo za nove il kuce u izgradnji.

 76. angelina 25.09.2010. 11:02 am

  Postovani, zanima me da li posto imam 47 godina mogu da ucestvujem u dobijanju kredita? I drugo posto zivim i radim u inostranstvu da li je to isto moguce?

 77. sanja 15.10.2010. 3:47 pm

  Postovani,

  Da li postoji mogucnost dobijanja subvencionisanog kredita ukoliko posedujem pola nekretnine (sestra i ja smo dobile stan na poklon prilikom razvoda roditelja, a otac ima dozivotno uzivljenje)

  Takodje me zanima da li je ikako moguce dobiti kredit za kupovinu zemljista na kome imamo nameru izgraditi montaznu kucu i koji su uslovi za to.

  Hvala

 78. ivan 20.10.2010. 11:31 am

  posedujem kucu na svom imenu,ali imam dozivotno uzivljenje majke dali je moguce dobiti na osnovu toga stambeni kredit da bi isplatio to uzivljenje !hvala unapred!

 79. vaske 01.12.2010. 7:24 pm

  Da li postoji mogucnost da se sazna status aplikacije u nkosk-u? pre par sedmica su svi papiri prebaceni u NKOSK, banka mi je odobrila kredit, cekam samo odgovor od NKOSK-a, i koliko traje taj proces?

 80. Nenad 23.12.2010. 8:41 pm

  @vaske Ista situacija je i kod mene.Banka mi je odobrila kredit i poslat je u NKOSK krajem oktobra i od tada nikakav odgovor nisam dobio,ni od banke ni od njih,tako da pripremi se za cekanje QQ …
  Mene interesuje dali NKOSK posalje neko obavestenje da je predmet primnjen ili nesto sl.posto pocinjem da mislim posle 2 meseca ,da nije slucajno doslo do neke greske,da zahtev nije poslat tj primnjen ???

 81. Anchi 13.01.2011. 8:50 pm

  I kod nas je isti slucaj! Iz Nacionalne korporacije nista ne javljaju vec 3nedelje! Vaske, Nenade jel ste vi do sad dobii neki odgovor?

 82. Krediti.rs 18.01.2011. 11:26 am

  Novi ciklus subvencionisanja stambenih kredita počinje za desetak dana, kako je najavio državni sekretar Nebojša Ćirić. Vlada Republike Srbije je donela odluku da smanji subvenciju sa 20 na 10 odsto, što u praksi znači da će korisnici kredita davati učešće od 10% vrednosti nekretnine, umesto dosadašnjih 5%.

 83. Nenad 22.01.2011. 5:40 pm

  @Anchi – da dobio sam odgovor nesto pre nove godine,mada jos uvek sam zatrpan u papirima…sada cekam uknjizbu,pa onda pustaju pare… nadam se da su i vama odobrili kredit pre nove godine,jer su posle prilicno losiji uslovi.

 84. Milan 26.01.2011. 3:22 pm

  Postovani,

  Moja firma ima povlascen status u jednoj banci pa imam mogucnost da dobijem kredit sa ratom od 55 % mesecne plate. Da li mogu da iskoristim ovu mogucnost pri dobijanju subvencionisanog stambenog kredita, tj. da li se moze desiti da mi drzava ne odobri kredit zbog toga ako ispunjavam sve ostale uslove. Hitno mi je potreban odgovor. Hvala unapred.

 85. anja@ 19.03.2011. 10:36 pm

  Imam jedno pitanje vezano za subvencionisani kkredit.Da li je moguce putem ovog kredita kupiti stan od prvog vlasnika ili bas mora direktno od investitora.Koliko se prosecno ceka odobrenje ovakvog kredita.
  Hvala!

 86. Stanislav 13.05.2011. 11:39 am

  Imam stambeni kredit kod Raiffesinbank-e koji je osiguran kod NKOSK.

  Da li postoji mogucnost prevremene otplate dela kredita i da li u tom slucaju placam proviziju banci zbog prevreme otplate posto sam cuo, da ukoliko se prevremeno otplacuje do 20% glavnice nema provizije?
  Ukoliko placam na koju se osnovicu placa provizija (glavnicu ili na iznos koji prevremo otplacujem)?

 87. Dunja 06.10.2011. 8:22 pm

  Postovani,
  da li postoji neka smetnja za uzimanje subvencionisanog kredita za kupovinu stana ako stan kupujemo od suprugove majke, moje svekrve.

 88. vladana simovic 27.02.2012. 10:43 pm

  Postovani,
  interesuje me ko moze konkurisati za solidarne stanove i gde,i da li jos to vazi.
  Da li mi mozete pomoci, ja sam nezaposlena a moj partner radi ali je drzavljanin Cg, pa da li mozemo uzeti stan na moje ime jer sam ja drzavljanin Srbije ali nezaposlena. Pa mi je potrebno neko resenje u vezi toga.
  Unapred puno hvala
  Vladana

 89. srećko 29.02.2012. 9:22 pm

  interesuje me da li sve isto važi i za montažne kuće jer bih uzeo kuću 60-70 m2 a to je iznos oko 20000e

 90. Ivana 11.05.2012. 12:45 am

  Postovani,

  I sa moje strane pohvale za sajt i Vasu azurnost kada je rec o odgovorima na pitanja, pa i sve ostalo! :)

  Ono sto mene interesuje je sl.:

  Da li postoje stambeni (klasicni i subvencionisani) ili neki drugi krediti koji omogucuju kupovnu i placa i kuce (montazne)? Tacnije – da li je moguce dici (neki) kredit od recimo 50ak hiljada eura, i deo dati za plac, a deo za kucu?

  Hvala puno!

  Veliki pozdrav od mladog bracnog para! :)

 91. Caca 07.08.2012. 11:15 am

  Poštovani,
  Krajem marta 2012. sam zaključila ugovor o stambenoj izgradnji sa investitorom (fizičko lice) u Beogradu (1,5 soban stan) računajući da će mi biti odobren subvencionisani stambeni kredit (prethodno sam sa više banaka obavila konsultacije). Prema investitoru sam ispunila sve dosadašnje novčane obaveze koje se tretiraju kao učešće. U međuvremenu sam informisana da je kvota subvencionisanih kredita za 2012.g. utrošena. Kakva je mogućnost da mi se odobri subvencionisani stambeni kredit za novogradnju, pošto je objekat završen preko 80% (možda i posle rebalansa budžeta)?
  Unapred hvala,
  Caca

 92. Zdenka 12.08.2012. 8:01 pm

  Poštovani,
  Imam 70 godina života, 600 Eura penziju mesečno, hoću da podignem krediti od 13 hiljada eura, dali mogu podići kredit i na koliko godina.

 93. Krediti.rs 14.08.2012. 9:28 am

  @Zdenka
  Jedan od uslova kredita je da imate manje od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, tako da ne možete dobiti kredit.

 94. Minja 20.08.2012. 12:18 pm

  Sve pohvale za sajt, zaista ste predusetljivi i detaljni u objasnjenjima.
  Interesuje me da li od banke mogu da dobijem kredit za kucu (plac+kuca+pomocna zgrada), ili se subvencionisani krediti odnose samo na kuce i stanove u izgradnji.

  Suprug i ja imamo redovna primanja, ali nemamo novca za depozit, da li postoji mogucnost da kupljenu kucu stavimo pod hipoteku, kao garanciju da cemo isplatiti kredit.

 95. Krediti.rs 20.08.2012. 12:23 pm

  @Minja
  Jedno od sredstava obezbeđenja je svakako hipoteka, tako da vi u svakom slučaju stavljate kuću pod hipoteku. Takođe, jedan od uslova je i učešće od 5%, koje je obavezno.

 96. Aleksandar 18.05.2013. 11:46 am

  Postovani:

  Zanima me dali banke daju subvencionisani (ili ne) kredit za kupovinu placa uz izgradnju montazne kuce na njemu, naravno uz ucesce od 10%?

Ostavi komentar